Usługi prawne dla niewypłacalnych
osób fizycznych - konsumentów i przedsiębiorców
SPRAWDŹ SWOJĄ ZDOLNOŚĆ UPADŁOŚCIOWĄ
61 415 26 76


Telefon:
61 415 26 76

Napisz do nas Zostaw numer - zadzwonimy

Życie po oddłużeniu w upadłości konsumenckiej

 

 

ŻYCIE PO ODDŁUŻENIU W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

 

Konsumenckie postępowanie upadłościowe kończy się z chwilą wydania przez sąd postanowienia o umorzeniu zobowiązań dłużnika niezaspokojonych w toku tego postępowania upadłościowego. Jednym z najczęściej zadawanych pytań przez osoby niewypłacalne jest kwestia ewentualnych ograniczeń i utrudnień w funkcjonowaniu takiej osoby w obrocie prawnym. Nie istniej zagrożenie dla osoby upadłej ze strony wierzycieli objętych postępowaniem upadłościowym. Natomiast w przypadku gdy osoba upadła nie uwzględniła we wniosku wszystkich wierzycieli, co do których posiada zobowiązania istnieje możliwość roszczenia zobowiązań wobec upadłego. Osoby niewypłacalne najczęściej przejawiają zainteresowanie w następujących tematach:

 

  1. Czy umorzone zobowiązania stanowią dla osoby upadłej jakieś zagrożenie w przyszłości?

Wszystkie umorzone w upadłości konsumenckiej zobowiązania przestały istnieć a więc ich wierzyciel nie ma skutecznego dochodzenia ich przed sądem jak i egzekwowania w postępowaniu egzekucyjnym. Co więcej nie może umorzonych zobowiązań wykazywać w sprawozdaniach finansowych jako istniejącej należności. W odróżnieniu od zobowiązania przedawnionego, zobowiązanie umorzone w upadłości konsumenckiej, w razie jego spłacenia przez osobę upadłą już po umorzeniu, będzie stanowiło bezpodstawne wzbogacenie dawnego wierzyciela, który będzie zobowiązany do zwrotu środków pieniężnych.

 

  1. Czy upadły w sposób bezpieczny może nabywać prawa majątkowe a w szczególności nieruchomości i ruchomości?

Tak, bez zagrożenia osoba upadła będzie mogła nabywać prawa majątkowe, a w szczególności nieruchomości i ruchomości. Wszystkie dobra, które upadły nabędzie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej pozostają wyłącznie we własności nabywcy.

 

  1. Czy zawarcie związku małżeńskiego przez upadłego wiąże się z jakimś ryzykiem dla współmałżonka?

Dla współmałżonka osoby upadłej nie występuje żadne ryzyko związane z zobowiązaniami, które zostały umorzone w upadłości konsumenckiej i to nie zależnie od tego czy w małżeństwie będzie obowiązywać wspólność majątkowa czy rozdzielność majątkową. Osoba upadła bez żadnych obaw może wstąpić w związek małżeński.

  1. Czy w przyszłości osoba upadła będzie mogła zaciągnąć pożyczkę, kredyt?

Jest to pytanie o zdolność kredytową osoby upadłej, która w decydującym stopniu sprowadza się do weryfikacji w Biurach Informacji Gospodarczej i Biurze Informacji Kredytowej. Na zdolność kredytową wpływa kilka czynników m.in. wysokość dochodów, ponoszone wydatki, wiek oraz okres na jaki dane zobowiązanie ma być zaciągnięte. Dane dotyczące dłużnika przechowywane w bazie Biura Informacji Gospodarczej wykreśla się po wydaniu postanowienia o umorzeniu długów zarówno na wniosek wierzyciela jak i dłużnika. Natomiast w przypadku Biura Informacji Kredytowej z uzyskanych informacji, procedura wygląda następująco po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, fakt ten zostaje odnotowany w bazie danych BIK lecz mimo to historia kredytowa będzie widniała od momentu ogłoszenia upadłości przez kolejne 10 lat.

 

  1. Czy osoba upadła może być spadkobiercą bądź otrzymać darowiznę?

Umorzenie zobowiązań w upadłości konsumenckiej skutkuje brakiem możliwości ich dochodzenia w drodze sądowej jak i egzekucji komorniczej. Zatem prawa majątkowe nabyte przez upadłego już po oddłużeniu nie są w żaden sposób zagrożone ze strony wierzycieli biorących udział w konsumenckim postępowaniu upadłościowym.

 

  1. Czy osoba upadła może zawrzeć umowę o pracę?

Dochody z wynagrodzenia za prace nie są w żaden sposób zagrożone wnika to z faktu nieistnienia zobowiązań będących przedmiotem w toczącym się postępowaniu. Powrót do obrotu prawnego w szczególności w zakresie legalności uzyskiwanych dochodów jest jednym z celów upadłości konsumenckiej.