zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości

Jest to rozstrzygnięcie Sądu odmawiające merytorycznego rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na to, że wniosek ten nie spełnia określonych w ustawie Prawo upadłościowe wymogów formalnych (nie zawiera wszystkich wymaganych od takiego wniosku elementów, nie są do niego załączone dokumenty, które powinny zostać przedłożone Sądowi lub też jest nienależycie opłacony). Dopiero po uzupełnieniu wniosku o te braki formalne w określonym terminie Sąd merytorycznie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Informacje na temat wymogów formalnych wniosku znajdują się w definicji: WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Niespełnienie wymogów formalnych wniosku o ogłoszenie upadłości (w tym brak uiszczenia opłaty) będzie skutkowało wezwaniem wnioskodawcy przez Sąd do uzupełnienia tych braków w terminie siedmiu dni od daty doręczenia zarządzenia Sądu w tym przedmiocie. W przypadku nieuzupełnienia tych braków w ww. terminie, Sąd zwróci wniosek.

Od tej zasady są jednak dwa wyjątki:

1. niezłożenia oświadczenia dłużnika o prawdziwości danych (w przypadku dłużnika będącego przedsiębiorcą) powoduje, że Sąd zwraca wniosek bez wzywania dłużnika do jego uzupełnienia (art. 25 ust. 2 p.u.);

2. wniosek złożony przez wnioskodawcę reprezentowanego przez zawodowego pełnomocnika, nieodpowiadający wymogom określonym w ustawie lub nieopłacony, zwraca się bez wezwania o uzupełnienie lub opłacenie wniosku (nie dotyczy to jednak wniosków konsumentów). W sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim jednakże, w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie, można złożyć ponownie wniosek, a gdy będzie on poprawny i należycie opłacony, to wywoła skutek od daty pierwotnego wniesienia (art. 28 ust. 1 i 2 p.u.).  

Dodatkowo, jeżeli na skutek braku lub wskazania nieprawidłowego adresu dłużnika ub niewykonania innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu, wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie zwrócony (art. 29 p.u.).

Zasadą jest to, że wniosek zwrócony przez Sąd nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa Prawo upadłościowe wiąże z wniesieniem wniosku do Sądu tj. taki wniosek traktuje się jako niebyły, a Sąd nie rozpozna go merytorycznie. 

Jedynie w jednej z ww. sytuacji złożenia formalnie nieprawidłowego wniosku – tj. przez zawodowego pełnomocnika - wniosek zwrócony, wniesiony w terminie siedmiu dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie, wywoła skutek od daty pierwotnego wniesienia. W tym przypadku jednak Sąd nie wzywa do uzupełnienia braków, a od razu zwraca wniosek. 

Zwrot wniosku nie wyklucza jego późniejszego złożenia do Sądu. Jeśli ponownie złożony wniosek będzie prawidłowy pod względem formalnym, Sąd rozpozna go merytorycznie. Jeśli po raz kolejny będzie dotknięty brakami – Sąd po raz kolejny podejmie ww. kroki.