zawieszenie egzekucji prowadzonej przeciwko upadłemu

Jest to jeden ze skutków ogłoszenia upadłości polegający na wstrzymaniu postępowań egzekucyjnych toczących się w stosunku do upadłego.

 1. W przypadku postepowań upadłościowych, gdzie ogłoszono upadłość danego dłużnika obejmującą likwidację jego majątku zawieszenie postępowań egzekucyjnych następuje:

2. z mocy prawa, tj. bez konieczności dla wystąpienia tego skutku wydawania orzeczeń przez odpowiednie organy (takie następczo wydane orzeczenie ma skutek jedynie deklaratoryjny tj. potwierdzający formalnie zawieszenie postępowania);

3. z dniem ogłoszenia upadłości;

4. w stosunku do postępowań skierowanych do składników masy upadłości

(art. 146 ust. 1 p.u.)

Zawieszone postępowania egzekucyjne zostaną docelowo umorzone z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości (art. 146 ust. 1 p.u.). 

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie stoi jednak na przeszkodzie przysądzeniu własności nieruchomości, jeżeli przybicia prawomocnie udzielono przed ogłoszeniem upadłości, a nabywca egzekucyjny wpłaci w terminie cenę nabycia (art. 146 ust. 2 p.u.).

Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym ze sprzedaży składników majątkowych, a jeszcze niewydane, przelewa się do masy upadłości po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości, z zastrzeżeniem, że sumy uzyskane ze sprzedażyskładników majątkowych obciążonych rzeczowo traktowane są jak sumy uzyskane z likwidacji obciążonych rzeczowo składników masy upadłości (art. 146 ust. 2 p.u.).

Po ogłoszeniu upadłości niedopuszczalne jest wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia wynikającego z wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości, z wyjątkiem zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych oraz roszczeń o rentę z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo utratę żywiciela oraz o zamianę uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę (art. 146 ust. 3 p.u.).

II. W przypadku postepowań upadłościowych, gdzie ogłoszono upadłość danego dłużnika z możliwością zawarcia układu zawieszenie postępowań egzekucyjnych następuje:

1. z mocy prawa, tj. bez konieczności dla wystąpienia tego skutku wydawania orzeczeń przez odpowiednie organy (takie następczo wydane orzeczenie ma skutek jedynie deklaratoryjny tj. potwierdzający formalnie zawieszenie postępowania);

2. z dniem ogłoszenia upadłości;

3. w stosunku do tych tylko postępowań, które toczą się w stosunku do wierzytelności objętych z mocy prawa układem, wszczętych przed dniem ogłoszenia upadłości.

(art. 140 ust. 1 p.u.)

Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu, a jeszcze niewydane, przelewa się do masy upadłości po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości (art. 140 ust. 1 p.u.).

Po ogłoszeniu upadłości jest niedopuszczalne wykonanie wydanego przed ogłoszeniem upadłości dłużnika postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem (art. 140 ust. 2p.u.).

W przypadku postępowań egzekucyjnych Sędzia-komisarz na wniosek upadłego albo zarządcy:

1. w przypadku postępowań dotyczących wierzytelności objętych z mocy prawa układem – może uchylić zajęcia dokonane przed ogłoszeniem upadłości, jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa (art. 140 ust. 3 p.u.);

2. w przypadku postępowań dotyczących wierzytelności nieobjętych z mocy prawa układem – może zawiesić na okres do trzech miesięcy postępowania egzekucyjne, jeżeli egzekucję skierowano do rzeczy niezbędnej do prowadzenia przedsiębiorstwa (nie dotyczy
to egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz rent z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub utratę żywiciela albo rozstrój zdrowia oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę) (art. 141 ust. 1 i 2 p.u.).