zakaz obciążania masy upadłości

Jest to ustawowy zakaz polegający na tym, że po ogłoszeniu upadłości nie jest możliwe obciążanie składników masy upadłości hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem upadłości (porównaj: ZASTAW, HIPOTEKA) (art. 81 p.u.).

Powyższa reguła nie znajduje zastosowania, jeśli wniosek o wpis hipoteki został złożony w sądzie co najmniej na sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości art. 81 p.u.).

Wszelkie wpisy dokonane z naruszeniem powyższych reguł w księdze wieczystej lub rejestrze podlegają wykreśleniu z urzędu (tj. bez wniosku, z inicjatywy samego sądu). 

Podstawą do wykreślenia takiego wpisu jest postanowienie sędziego-komisarza stwierdzające niedopuszczalność wpisu. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie (art. 82 p.u.).