wniosek o ogłoszenie upadłości

Jest to pismo składane do Sądu upadłościowego, które musi spełniać wymogi określone w ustawie Prawo upadłościowe, inicjujące postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, na skutek którego Sąd upadłościowy, jeśli stwierdzi, że zostały spełnione przesłanki określone w ustawie Prawo upadłościowe, ogłosi lub może ogłosić upadłość tego dłużnika. 


Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić:

1. w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – wyłącznie dłużnik (art. 4912 ust. 2 p.u.);

2. w przypadku zmarłych przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność, w terminie roku po śmierci ww. podmiotu:

a. wierzyciel, 

b. spadkobierca, 

c. małżonek i każde z dzieci lub rodziców zmarłego, chociażby nie dziedziczyli po nim spadku(art. 7 p.u.);

3. w przypadku innych podmiotów, które mogą ogłosić upadłość - dłużnik lub każdy z jego wierzycieli, a niezależnie od tego:

a. w przypadku spółek osobowych –także każdy ze wspólników odpowiadający bez ograniczenia za zobowiązania spółki(art. 20 ust. 2 pkt 1 p.u.);

b. w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną –także każdy, kto ma prawo je reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami (art. 20 ust. 2 pkt 2 p.u.);

c. w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego - także organ założycielski (art. 20 ust. 2 pkt 3 p.u.);

d. w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa - także minister właściwy do spraw Skarbu Państwa (art. 20 ust. 2 pkt 4 p.u.);

e. w stosunku do osoby prawnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, będących w stanie likwidacji - każdy z likwidatorów (art. 20 ust. 2 pkt 5 p.u.);

f. w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - kurator ustanowiony na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 20 ust. 2 pkt 6 p.u.);

g. w stosunku do dłużnika, któremu została udzielona pomoc publiczna o wartości przekraczającej 100 000 euro - organ udzielający pomocy (art. 20 ust. 2 pkt 7 p.u.).

W przedmiocie obowiązku zgłoszenia wniosku o upadłość - porównaj: OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA WNIOSKU O UPADŁOŚĆ

W przypadku przedsiębiorców wniosek taki musi zostać zgłoszony nie później niż w terminie miesiąca od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości (porównaj: PRZESŁANKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI) (art. 21 ust. 1 p.u.). Niezachowanie tego terminu nie będzie skutkowało jednak oddaleniem wniosku z uwagi na naruszenie tego terminu, a jedynie dla określonych osób będzie wiązało się odpowiedzialnością odszkodowawczą.
W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej brak jest ustawowo określonego terminu do złożenia takiego wniosku. 

Dodatkowo, w przypadku zmarłego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wniosek o ogłoszenie jego upadłości może zostać złożony nie później w terminie roku od dnia jego śmierci (art. 7 p.u.) (porównaj: PRZEDSIĘBIORCY).W przypadku naruszenia tego terminu, Sąd powinien oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości zmarłego przedsiębiorcy tj. nie uwzględnić go z uwagi na brak przesłanek do jego uwzględnienia (z przyczyn merytorycznych). 

Wniosek o ogłoszenie upadłości, aby mógł być rozpoznany przez Sąd, musi spełniać określone w ustawie Prawo upadłościowe wymogi formalne (tj. musi zawierać określone elementy w jego treści, muszą być do niego załączone określone dokumenty i musi być należycie opłacony).

W zależności od tego, czy wniosek dotyczy osoby fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej, czy też przedsiębiorcy, inne są wymogi formalne wniosku. 

I. Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalnościgospodarczej powinien zawierać:

1. imię i nazwisko dłużnika, numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nieposiada numeru PESEL, dane umożliwiające jego identyfikację;

2. oznaczenie miejsca, w którym znajduje się majątek dłużnika;

3. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ichuprawdopodobnienie(porównaj: PRZESŁANKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI);

4. aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

5. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdegoz nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przezwierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;

6. oświadczenie na piśmie dłużnika co do prawdziwości i kompletności danychzawartych we wniosku(art. 4912ust. 3 p.u.).

 

Dodatkowo, ww. dłużnik we wniosku może wnieść o zawarcie układu na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli(art. 4912 ust. 2 p.u.).

Do wniosku powinien też zostać załączony dowód uiszczenia opłaty od wniosku w wysokości 40,00 zł (lub też znaki opłaty sądowej w tej kwocie).

II. Wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy powinien zawierać:

1. imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa lub osoba prawna - reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia;

2. oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;

3. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i  ich uprawdopodobnienie (porównaj: PRZESŁANKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI);

4.informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami  lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy (chyba że wniosek składa wierzyciel – wtedy nie jest to konieczne);

5. informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

6. określenie, czy wniosek dotyczy ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu czy też ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację jego majątku (w przypadku gdy wniosek składa sam dłużnik); (art. 22 ust. 1-5p.u.).

Do wniosku o upadłość przedsiębiorcy powinny być dołączone odpowiednie dokumenty stanowiące załączniki do niego.

Dokumentami tymi są:

1. w przypadku dłużnika wpisanego do właściwego rejestru (np. KRS, CEiDG) - zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru zawierające oznaczenie firmy lub nazwy dłużnika, formy prawnej, siedziby oraz numeru we właściwym rejestrze.
W sytuacji, gdy dłużnik jest wnioskodawcą, powinien wskazać w oświadczeniu także osoby uprawnione do jego reprezentowania (art. 22 ust. 2 p.u.);

Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 22 ust. 2a p.u.).

2. gdy wnioskodawcą jest dłużnik (art. 23 ust. 1 pkt 1 – 8 p.u.; art. 25 ust. 1 p.u.):

1. pisemne oświadczenie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku;

2. aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

3. bilans sporządzony dla celów tego postępowania, na dzień nie późniejszy niż trzydzieści dni przed dniem złożenia wniosku;

4. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;

5. oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

6. spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;

7. wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;

8. informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku dłużnika;

9. informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni; a jeśli dłużnik wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu musi załączyć także dodatkowo (art. 23 ust. 2 p.u.): 

10. propozycje układowe wraz z propozycjami finansowania wykonania układu;

11. rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie dwanaście miesięcy, jeżeli obowiązany był do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej sporządzenie takiego rachunku.

Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku dokumentów, o których mowa w pkt. 10 i 11, powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić (art. 23 ust. 3 p.u.).

12. gdy wnioskodawcą jest wierzyciel i wnosi on o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu - powinien uprawdopodobnić swoją wierzytelność oraz dołączyć wstępne propozycje układowe (art. 24 p.u.).

Do wniosku powinien zostać załączony również dowód uiszczenia opłaty od wniosku w wysokości 1000,00 zł (lub też znaki opłaty sądowej w tej kwocie).

Niespełnienie ww. wymogów formalnych (w tym brak uiszczenia opłaty) będzie skutkowało wezwaniem wnioskodawcy przez Sąd do uzupełnienia tych braków w ciągu siedmiu dni od daty doręczenia wezwania. Od tej zasady są jednak dwa wyjątki:

13. niezłożenia oświadczenia dłużnika o prawdziwości danych (w przypadku dłużnika będącego przedsiębiorcą) powoduje, że Sąd zwraca wniosek bez wzywania dłużnika do jego uzupełnienia (art. 25 ust. 2 p.u.);

14. wniosek złożony przez wnioskodawcę reprezentowanego przez zawodowego pełnomocnika, nieodpowiadający wymogom określonym w ustawie lub nieopłacony, zwraca się bez wezwania o uzupełnienie lub opłacenie wniosku (nie dotyczy to jednak wniosków konsumentów). W sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim jednakże, w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie, można złożyć ponownie wniosek, a gdy będzie on poprawny i należycie opłacony, to wywoła skutek od daty pierwotnego wniesienia (art. 28 ust. 1 i 2 p.u.). 

 Dodatkowo, jeżeli na skutek braku lub wskazania nieprawidłowego adresu dłużnika lub niewykonania innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu, wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie zwrócony (art. 29 p.u.)