wierzytelności sporne

Dla celów postępowania upadłościowego za wierzytelności sporne uznaje się takie wierzytelności:

1.  w stosunku do których toczone są procesy sądowe albo postępowania administracyjne;

2.  w stosunku do których co prawda nie toczą się żadne postępowania, ale dłużnik (upadły) zaprzecza wyraźnie ich istnieniu lub wysokości.

Ww. sposób rozumienia definicji spornych przyjęty został w piśmiennictwie – ustawodawca, pomimo że używa w Prawie upadłościowym pojęć „wierzytelności sporne” i „wierzytelności bezsporne” nigdzie nie określa, co należy przez te pojęcia rozumieć.

W postępowaniu upadłościowym bada się rzeczywistą sporność danej wierzytelności – z punktu widzenia okoliczności faktycznych i prawnych. Sam fakt, że dłużnik (upadły) np. w ramach przyjętej przez niego taktyki zaprzecza istnieniu wierzytelności będzie niewystarczające do tego, aby odmówić uznania takiej wierzytelności w toku postępowania upadłościowego.