Usługi prawne dla niewypłacalnych
osób fizycznych - konsumentów i przedsiębiorców
SPRAWDŹ SWOJĄ ZDOLNOŚĆ UPADŁOŚCIOWĄ
61 415 26 76


Telefon:
61 415 26 76

Napisz do nas Zostaw numer - zadzwonimy

Upadłość konsumencka to rodzaj polisy zabezpieczającej dłużnika przed skutkami spadków w dochodach

Łączna wysokość rat miesięcznych wszystkich kredytów nie może przekraczać dochodu pomniejszonego o niezbędne koszty utrzymania

Przedmiotem badania przez sąd będzie sytuacja finansowa całego gospodarstwa domowego

Zmniejszenie wpływów bądź ich utrata jest NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCĄ BEZPOŚREDNIĄ PRZYCZYNĄ NIEWYPŁACALNOŚCI tak w przypadku konsumentów jak i przedsiębiorców. Jednakże przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różnorakie i to właśnie te PRZYCZYNY POŚREDNIE niewypłacalności zostaną poddane przez sąd ocenie pod kątem winy w doprowadzeniu do niewypłacalności, np. wypowiedzenie umowy o pracę, choroba, rozpad pożycia małżeńskiego. Inaczej są kwalifikowane np. dyscyplinarne wypowiedzenie umowy o pracę na skutek pijaństwa od wypowiedzenia umowy o pracę na skutek upadłości pracodawcy czy likwidacji stanowiska pracy.

Okoliczność obniżenia dochodów należy wyraźne oddzielić od spadku dochodów, bowiem „siła przyczynowa” w zakresie niewypłacalności  w każdym z tych przypadków jest inna.

W przypadku wyłącznie SPADKU DOCHODÓW konieczne będzie wykazanie, że samo obniżenie doprowadziło do utraty możliwości spłaty długów, co będzie skutkowało głębszym badaniem finansów całego gospodarstwa domowego dłużnika i często wiąże się z ryzykiem zarzutu  doprowadzenia do nadmiernego zadłużenia.  Przeważnie niewypłacalność zachodzi w momencie, w którym jeden z kilku kredytów/ pożyczek zostaje postawiony w stan wymagalności, co skutkuje brakiem możliwości spłaty rat pozostałych, które w efekcie zostają również wypowiedziane z żądaniem spłaty całości zadłużenia.


Należy pamiętać, że dochody uzyskiwane przez upadłego w kwocie podlegającej zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym WCHODZĄ DO MASY UPADŁOŚCI  na zaspokojenie wierzycieli.


NAJKORZYSTNIEJSZE finansowo przypadki upadłości konsumenckiej to pożyczki gotówkowe niezabezpieczone rzeczowo udzielone osobom nie posiadającym majątku trwałego, wyłącznie na podstawie ich dochodów. Uzyskują one największą korzyść majątkową z oddłużenia przy najkrótszym czasie trwania postępowania upadłościowego.

 

Upadłość konsumencka jest jednym z ważniejszych mechanizmów wsparcia niewypłacalnych kobiet samotnie wychowujących dzieci

 

OKOLICZNOŚCI BRANE POD UWAGĘ PRZEZ SĄD  to m.in.:

 • Historia dochodów  pomiędzy datą powstania pierwszego i ostatniego długu
 • Dochody to również alimenty, zasiłki i inne formy wsparcia socjalnego
 • Stosunek łącznej wysokości rat kredytu do dochodów w danym okresie
 • Staż pracy
 • W przypadku umowy okresowej (np. sportowcy mają jedynie umowy okresowe) uzasadnienie racjonalizujące zaciąganie długów przy niepewności zatrudnienia
 • Pewność zatrudnienia – wiek, choroba, umowa czasowa, (chociaż sądy stanowczo nie uwzględniają globalnych zmian na  rynku pracy w kierunku jego zasadniczej niestabilności)
 • Charakter umowy – pewność dochodu w przyszłości
 • Czy drugi małżonek jest współdłużnikiem, czy tylko wyraził zgodę,  czy dług zaciągnięto samodzielnie,
 • Dochody współmałżonka  i w jakim zakresie utrzymuje on gospodarstwo domowe,
 • Koszty utrzymania gospodarstwa domowego – kto jeszcze pokrywa te koszty?
 • Dochody z tzw. szarej strefy, jeżeli dłużnik jest w stanie je udowodnić  w procesie.
 • Cel i przeznaczenie środków pochodzących z długu  
 • Czy kolejne zaciągane zobowiązania nie doprowadziły do nadmiernego zadłużenia, które przy lekkim wahaniu w dochodach wystarczyło, żeby przeszło w trwałą niewypłacalność? Nigdy nie można podnosić, że środki zostały przeznaczone na bieżącą obsługę wcześniejszych długów.
 • Proces decyzyjny i jego racjonalność w zakresie zaciągania długów - jakie ryzyko ponosił dłużnik zaciągając zobowiązania biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności jego sytuacji: czy nie podjął nadmiernego ryzyka? Jakie czynniki były brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.


Sytuacja małżonka będącego współdłużnikiem, który nie pracuje i nie uzyskuje dochodów jest prostsza pod kątem spełnienia przesłanek ogłoszenia upadłości. Najczęściej dotyczy to kobiet.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie stanowi problemu w ogłoszeniu upadłości, ale już DOBROWOLNE WYZBYCIE SIĘ DOCHODU bez pewności nowego źródła dochodów już tak.

Należy ODRÓŻNIĆ i odmiennie opisać przyczyny niewypłacalności w przypadku przedsiębiorcy indywidualnego (przychód z działalności gospodarczej) od dochodu z pracy najemnej konsumenta.  

TO TWOJE ZAROBKI DECYDUJĄ O TYM, ILE ZWRÓCISZ WIERZYCIELOM. Jeżeli dłużnik już w stanie niewypłacalności i często w trakcie trwającego postępowania egzekucyjnego uzyska szansę na zatrudnienie bądź stałe dochody  ich wysokość będzie decydować o warunkach i wysokości spłaty wierzycieli w ramach Planu Spłaty Wierzycieli. Im gorsze położenie finansowe upadłego na tę chwilę, tym mniejsze raty miesięczne płacone wierzycielom i tym większa kwota umorzenia zobowiązań.

 

Warto być rzetelnym dłużnikiem. To Twoja gwarancja oddłużenia.

 

ODZYSKANIE ZDOLNOŚCI DO PELNEGO ZAROBKOWANIA następuje z chwilą ustalenia Planu Spłaty Wierzycieli. Z chwilą wydania prawomocnego postanowienia sądu o ustaleniu Planu Spłaty Wierzycieli sytuacja upadłego może się radykalnie polepszyć bez wpływu na treść planu spłaty i kwot płaconych wierzycielom aż do jego zakończenia. Nawet bowiem ISTOTNA POPRAWA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ UPADŁEGO w toku wykonywania planu, która wynika ze zwiększenia dochodów z pracy bądź osobiście wykonywanej działalności zarobkowej, nie może wpłynąć na wysokość rat płaconych wierzycielom.