upadły

Jest to podmiot, w stosunku do którego sąd upadłościowy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości (art. 185 ust. 1 p.u.).

W przypadku, gdy ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, upadły (art. 57 ust. 1 i 2 p.u.; art. 75 p.u.):

1. traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącym do masy upadłości, a uprawnienia ta nabywa syndyk;

2. zobowiązany jest wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać wszystkie dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję;

3. ma obowiązek udzielać sędziemu-komisarzowi i syndykowi wszelkich potrzebnych wyjaśnień dotyczących swojego majątku.

W przypadku, gdy ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu (art. 59 ust. 1 p.u., art. 76 p.u.):

1. zarząd mieniem wchodzącym w skład masy upadłości sprawuje upadły pod nadzorem nadzorcy sądowego. Sąd może jednak ustanowić zarządcę, jeżeli upadły nie daje rękojmi należytego sprawowania zarządu i wtedy upadły nie może zarządzać mieniem należącym do masy upadłości. 

2. nawet jednak jeśli upadły zachował prawo do zarządu własnego masą upadłości jest on uprawniony do dokonywania tylko niektórych czynności – tzw. czynności zwykłego zarządu, a na dokonanie innych czynności (tzw. czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu) potrzebuje zgody nadzory sądowego lub rady wierzycieli;

3. jeżeli sąd nie nałoży na upadłego dalej idących obowiązków - upadły jest obowiązany udzielać sędziemu-komisarzowi i nadzorcy sądowemu wszelkich potrzebnych wyjaśnień dotyczących jego majątku objętego postępowaniem, jak również umożliwić nadzorcy sądowemu zapoznanie się z przedsiębiorstwem upadłego, a w szczególności z jego księgami rachunkowymi.

W sytuacji, gdy upadły stracił prawo zarządu majątkiem własnym w całości lub części, sędzia-komisarz określa zakres i czas korzystania przez upadłego lub osoby mu bliskie, którzy w dacie ogłoszenia upadłości zamieszkiwali w mieszkaniu znajdującym się w lokalu lub w budynku wchodzącym do masy upadłości, z tego mieszkania (art. 75 ust. 2 p.u.)

Jeśli upadły:

1) ukrywa się;

2) ukrywa swój majątek;

3) uchybia swoim obowiązkom;

4) podejmuje czynności mające na celu ukrywanie majątku;

5) obciąża majątek o pozornymi zobowiązaniami lub w inny sposób utrudnianie ustalenia składu masy upadłości,

Sędzia-komisarz może stosować wobec upadłego środki przymusu tj. nałożyć na niego grzywnę lub karę aresztu (art. 58-59 p.u.).

Sędzia-komisarz może postanowić, aby upadły będący osobą fizyczną nie opuszczał terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez jego zezwolenia (art. 57 ust. 3 p.u.).

Po ogłoszeniu upadłości upadły będący przedsiębiorcą występuje w obrocie pod dotychczasową firmą z dodaniem oznaczenia "w upadłości likwidacyjnej" albo "w upadłości układowej" (art. 601p.u.).