uczestnik postępowania upadłościowego

Jest to podmiot biorący udział w postępowaniu upadłościowym, któremu ustawa Prawo upadłościowe przyznaje taki status oraz związane z nim prawa i obowiązki.

W pierwszej fazie postępowania upadłościowego tj. w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, mającej na celu rozstrzygnięcie zasadności wniosku o ogłoszenie upadłości, uczestnikami postępowania są:

1. każdy, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości (więcej: WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI) oraz

2. dłużnik

(art. 26 ust. 1 p.u.).

Jeśli wniosek zgłosił samodzielnie dłużnik, tylko on jest uczestnikiem tej fazy postępowania. 

W drugiej fazie postępowania upadłościowego tj. we właściwym postępowaniu upadłościowym, toczącym się po formalnym wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości, uczestnikami postępowania są:

1. upadły (porównaj: UPADŁY) oraz

2. wierzyciele tj. podmioty uprawnione do zaspokojenia z masy upadłości (tj. majątku upadłego)

(art. 185 i 189 p.u.). 

W niektórych odrębnych trybach postępowania upadłościowego występują czasami również inni niż ww. uczestnicy (np. w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń Komisja Nadzoru Finansowego).

W postępowaniu upadłościowym biorą udział również inne podmioty niebędące jego uczestnikami tj. organy postępowania upadłościowego (a zatem m.in. Sąd upadłościowy, sędziakomisarz, nadzorca sądowy, syndyk, lub zarządca).