syndyk

Jest to pozasądowy organ powoływany w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, mający za zadanie zarządzanie, zabezpieczenie i likwidowanie majątku upadłego (masy upadłości).

Syndyk wyznaczany jest przez sąd upadłościowy w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości i pełni swoją funkcję przez cały pozostały czas trwania postępowania upadłościowego (chyba że wcześniej Sąd upadłościowy go odwoła i wyznaczy innego syndyka, bądź zmieni tryb postępowania z upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego na upadłość z możliwością zawarcia układu -Sąd wówczas odwoła syndyka i powoła nadzorcę sądowego albo zarządcę).

Syndykiem może być (art. 157 p.u.):

1.osoba fizyczna posiadająca stosowną licencję syndyka;

2. spółka prawa handlowego, jeśli stosowną licencję posiadają wspólnicy ponoszący odpowiedzialność  za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę.

W sprawach dotyczących masy upadłości syndyk dokonuje czynności na rachunek upadłego, ale w imieniu własnym (art. 160 ust. 1 p.u.). Oznacza to, że stroną wszelkich czynności jest syndyk i on jest uprawniony je podejmować, ale czynności te dotyczą upadłego (masy upadłości). W konsekwencji syndyk nie ponosi odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez niego w sprawach dotyczących masy upadłości, a odpowiedzialność tą ponosi upadły (art. 160 ust. 2 p.u.).  

Syndyk ponosi jednak odpowiedzialność za szkodę w przypadku, gdyby swoje obowiązki syndyka wykonywał nienależycie (art. 160 ust. 3 p.u.). 

Syndyk podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności osobiście lub przez pełnomocnika (art. 156 ust. 4 p.u.)

Syndyk jest obowiązany podejmować działania z należytą starannością, w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie majątku upadłego w celu zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu, w szczególności przez minimalizację kosztów postępowania (art. 179 p.u.).

Syndyk w trakcie zarządzania, zabezpieczania i likwidowania masy upadłości podejmuje wszelkie czynności mające na celu prawidłową realizację tych obowiązków, w tym np.:

1. zawiadamia możliwych do ustalenia przez niego wierzycieli, których posiada adresy, o ogłoszeniu upadłości;

2. zawiadamia placówki pocztowe o ogłoszeniu upadłości i wzywa je do przekazywania mu wszystkich przesyłek kierowanych do upadłego;

3. wypowiada się co do roszczeń wierzycieli upadłego – czy znajdują one potwierdzenie w księgach rachunkowych lub innych dokumentach upadłego albo we spisach w księdze wieczystej lub rejestrach;

4. sporządza listę wierzytelności;

5. wykonuje, wypowiada lub odstępuje od umów, których stroną był upadły;

6. dochodzi roszczeń związanych z masą upadłości;

7. sprzedaje majątek upadłego;

8. syndyk wykonuje obowiązki sprawozdawcze, jakie ciążyłyby na upadłym.

Za wykonywanie swych obowiązków syndyk otrzymuje wynagrodzenie, które pokrywane jest z masy upadłości (art. 164-165 p.u.).