Usługi prawne dla niewypłacalnych
osób fizycznych - konsumentów i przedsiębiorców
SPRAWDŹ SWOJĄ ZDOLNOŚĆ UPADŁOŚCIOWĄ
61 415 26 76


Telefon:
61 415 26 76

Napisz do nas Zostaw numer - zadzwonimy

Wszystko o upadłości konsumenckiej

Słabe strony upadłości konsumenckiej.

Upadłość Konsumencka - Koniecznie do zapoznania się !

Podejmując decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy wziąć pod uwagę również inne skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej - poza oczywitymi zaletami - które mogą zaważyć na decyzji dłużnika. Należy je uwzlędnić.  

Utrata majątku, a w szczególności lokalu mieszkalnego oraz domu w drodze sprzedaży przez syndyka. Największe korzyści finansowe uzyskują osoby nie posiadające bądź posiadające znikomy majątek. ​Składniki majątku nie wchodzące do masy upadłości na zaspokojenie wierzycieli to jedynie te przedmioty, które są zwolnione spod egzekucji w ramach egzekucji komorniczej.

Dochody upadłego w części, w której nie są wolne od zajęcia komorniczego, wchodzą do masy upadłości, pomimo tego, że wcześniej umorzono postępowanie egzekcucyjne. Zatem od ogłoszenia upadłości do wykonania ostatecznego planu podziału dochody upadłego w wysokości wcześniej zajętej przez komornika służą zaspokojeniu wierzycieli. Dopiero z chwilą prawomocnego ustalenia planu spłaty wierzycieli przez sąd dochody upadłego stają się wolne od wszelkich zajęć czy obciążeń. 

Cały majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a małżonek dłużnika może dochodzić swojego udziału w majątku wspólnym w ramach postępowania upadłościowego.

Oddłużenie w upadłości konsumenckiej dłużnika nie obejmuje jego poręczycieli, współdłużników oraz dłużników rzeczowych, czyli osób, które udzieliły dłużnikowi zabezpieczenia jego długu w formie hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego. Na zobowiązania tych osób oddłużenie dłużnika w upadłości konsumenckiej nie ma żadnego wpływu. 

Możliwość podważenia (uznania za bezskuteczne) wszelkich umów majątkowych małżeńskich zawartych przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 

Twoja kondycja finansowa zostanie ujawniona publicznie poprzez ogłoszenie w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.

Czasowa utrata pozycji wiarygodnego klienta w BIK.

Możliwość podważenia Twoich transakcji, w ramach których przysporzyłeś korzyści osobom trzecim w okresie 6 miesięcy przed ogłoszeniem upadłości (osoby te mogą zostać zobowiązanie do ich zwrotu).

Umorzone w upadłości konsumenckiej zobowiązania upadłego mogą być nadal dochodzone wobec współdłużnika (najczęściej małżonka, wobec którego nie umorzono zobowiązań w upadłości konsumenckiej), poręczyciela, czy też dłużnika rzeczowego. Wobec tych osób umorzenie zobowiązań nie jest skuteczne.  

Procedura upadłościowa jest  złożona, długotrwała i wymaga wielkiego wysiłku i poświęcenia od dłużnika.

Umieszczenie danych upadłego w internetowym Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości (od 2016 r.)

Koszty rodzinne.  Chodź przeważnie są mniejsze od uporczywego trwania w stanie niewypłacalności. 

Zwiększa się prawdopodobieństwo wszczęcia postępowania karnego w razie ustalenia działań dłużnika na szkodę wierzycieli

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej i możliwość oddłużenia nie obejmuje następujących zobowiązań pieniężnych: 

  1. wynikających z postępowania karnego, a w szczególności orzeczonej kary grzywny, zasądzonych środków karnych, obowiązku naprawienia szkody czy zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę, 
  2. alimentów 
  3. renty i obowiązku naprawienia szkody za wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierci, 
  4. zobowiązań, których upadły nie ujawnił w toku konsumenckiego postępowania upadłościowego, a wierzyciel nie brał w nim udziału.