sędzia-komisarz

Jest to sądowy organ kierujący tzw. właściwym sądowym postępowaniem upadłościowym (tj. postępowaniem następującym po ogłoszeniu upadłości przez sąd upadłościowy).

Sędzia-komisarz wyznaczany jest przez sąd upadłościowy w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości i pełni swoją funkcję przez cały pozostały czas trwania postępowania upadłościowego (chyba że wcześniej Sąd upadłościowy go odwoła i wyznaczy innego sędziego-komisarza).

Na sędziego komisarza może być wyznaczany wyłącznie konkretny sędzia zawodowy.

We właściwym postępowaniu upadłościowym sędzia-komisarz ma inną rolę i uprawnienia niż sąd upadłościowy. Są to dwa odrębne organy sądowe postępowania upadłościowego. Główną rolę pełni sędzia-komisarz. Sąd upadłościowy powołany jest do wykonywania jedynie wyraźnie wskazanych w ustawie czynności.

Sędzia komisarz ma za zadanie w szczególności:

1.kierować tokiem postępowania;

2. sprawować nadzór nad czynnościami syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy;

3. wskazywać czynności, których syndyk, nadzorca albo zarządca nie może wykonywać samodzielnie;

4. zwracać uwagę na uchybienia syndyka, nadzorcy albo zarządcy;

5. rozpatrywać skargi na czynności komornika;

6. wykonywać inne czynności przewidziane w Prawie upadłościowym.