sąd upadłościowy

Jest to sąd właściwy do:

1.rozpoznawania spraw o ogłoszenie upadłości tj. ustalenia czy istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości i wydania w tym przedmiocie postanowienia;

2. wykonywania, niektórych wyraźnie wskazanych czynności w toku tzw. właściwego postępowania upadłościowego (postępowania toczącego się po wydaniu postanowienia o ogłoszenie upadłości)

Sądami upadłościowymi są sądy rejonowe – sądy gospodarcze (art. 18 p.u.). W ramach sądów gospodarczych wyodrębnione są odpowiednie wydziały do spraw upadłościowych i naprawczych.  

Sąd upadłościowy właściwy miejscowo (kompetentny z punktu widzenie kwestii terytorialnych) do rozpatrzenia danej sprawy o ogłoszenie upadłości danego dłużnika ustalany jest w oparciu o jedno z poniższych kryteriów (art. 19 p.u.):

a. położenie przedsiębiorstwa dłużnika;

Jeżeli przedsiębiorstwo dłużnika ma zakłady położone w okręgach różnych sądów, decyduje położenie „zakładu głównego”. 

W sytuacji jeśli dłużnik ma zakłady położone w obszarach właściwości miejscowej różnych sądów i trudno ustalić, który z nich jest zakładem głównym - każdy z tych sądów jest kompetentny do rozpoznania sprawy, a wybór sądu należy do wnioskodawcy.

b. miejsce zamieszkania dłużnika będącego osobą fizyczną lub siedziba dłużnika będącego osobą prawną;

c. położenie majątku dłużnika. 

Ww. kryteria stosuje się we wskazanej powyżej kolejności tj. miejsce zamieszkanie albo siedzibę dłużnika dla określenia właściwego Sądu stosuje się dopiero wtedy, kiedy dłużnik nie ma w Polsce przedsiębiorstwa, a miejsce położenia majątku dłużnika – jeśli dłużnik nie ma  w Polsce miejsca zamieszkania lub siedziby.

Po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości postepowanie upadłościowe toczy się w tym Sądzie upadłościowym, który ogłosił upadłość. W przypadku, gdy postępowanie zostało wszczęte w kilku Sądach właściwych, sprawa należy do właściwości Sądu, który pierwszy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Z kolei, jeśli w toku postepowania okazałoby się, że właściwy jest inny sąd, sprawę przekazuje się temu sądowi (art. 149 p.u.).

Sąd upadłościowy orzeka w sprawach o ogłoszenie upadłości w składzie trzech sędziów zawodowych (art. 18 p.u.), natomiast po ogłoszeniu upadłości, w toku tzw. właściwego postępowania upadłościowego – w składzie jednego sędziego (z pewnymi wyjątkami) (art. 150 p.u.).

Po wydaniu postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości Sąd upadłościowy orzeka jedynie w tych sprawach, które zostały wyraźnie wskazane w Prawie upadłościowym. 

Pozostałe sądowe czynności postępowania upadłościowego należną do kompetencji innego organu postępowania upadłościowego – tzw. sędziego komisarza (porównaj: SĘDZIA-KOMISARZ).