Usługi prawne dla niewypłacalnych
osób fizycznych - konsumentów i przedsiębiorców
SPRAWDŹ SWOJĄ ZDOLNOŚĆ UPADŁOŚCIOWĄ
61 415 26 76


Telefon:
61 415 26 76

Napisz do nas Zostaw numer - zadzwonimy

Uwolnić się od ciężaru cudzego długu

Udzielenie poręczenia to zwykła decyzja finansowa – i musi spełniać kryteria racjonalności przede wszystkim w zakresie szacowania ryzyka niewypłacalności dłużnika

Jeśli dochowałeś należytej staranności przy  udzieleniu poręczenia to upadłość konsumencka stanowi swoistą polisę ubezpieczeniową poręczyciela

Poręczenie długu osoby trzeciej (dłużnika) jest bardzo częstą przyczyną niewypłacalności. Poręczenie jest umową, w której poręczyciel zobowiązuje się wobec wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał i co do zasady odpowiada za dług jak współdłużnik solidarny. Jeżeli jest kilku poręczycieli – wierzyciel może w sposób dowolny wybrać osobę poręczyciela, od którego zamierza dochodzić swojej należności.

 Moment niewypłacalności występuje w chwili zaktualizowania się obowiązku zapłaty długu przez poręczyciela, a w większości przypadków w chwili wezwania poręczyciela przez wierzyciela do spłaty całego zobowiązania.  Zawsze wymagalność całego zadłużenia dłużnika prowadzi do niewypłacalności poręczyciela, nigdy bowiem poręczyciel nie posiada zdolności finansowej do jego spłaty.

Poręczycielowi nie można postawić zarzutu rażącego niedbalstwa w chwili udzielenia poręczenia, jeżeli miał PEŁNĄ WIEDZĘ O STANIE MAJĄTKOWYM DŁUŻNIKA, a rozsądna jej ocena wskazywała na jego wypłacalność. Poręczyciel nie może ponosić winy za niewypłacalność dłużnika, która jest jedyną przyczyną niewypłacalności poręczyciela.  

 

Nie wolno udzielać poręczenia osobie niewypłacalnej bądź na granicy niewypłacalności

 

Poręczenie w praktyce ma CHARAKTER EGZEKUCYJNY w tym znaczeniu, że zawsze poręczyciel odpowiada za spłatę całego długu, który został postawiony w stan wymagalności wobec dłużnika i poręczyciel nie posiada zdolności finansowej do jego spłaty. Wierzyciel nie dochodzi wszak spłacania rat kredytu/pożyczki, a więc kontynuowania obsługi zadłużenia,  lecz zaspokojenia całego długu.

W praktyce kancelarii najczęściej występują dwa rodzaje poręczeń będących źródłem niewypłacalności:

 • poręczenie długu małżonka bądź  innej osoby trzeciej bądź wobec spółki z o.o.
 • poręczenie członka zarządu spółki z o.o. długu zaciągniętego przez tę spółkę

Do najtrudniejszych należą sprawy niewypłacalności poręczycieli, którzy nie zbadali kondycji finansowej dłużnika, bo powodowani byli współczuciem czy chęcią wsparcia osoby bliskiej, najczęściej z kręgu rodziny, mając wiedzę o jej trudnościach finansowych. Jak również sytuacje poręczenia przez członka zarządu spółki z o.o., gdy kredyt,  który zabezpieczył swoim poręczeniem, był  przeznaczony na poprawienie płynności spółki na granicy niewypłacalności.

Najważniejszą okolicznością będącą przedmiotem analizy sądu jest dochowanie przez poręczyciela należytej staranności w chwili zaciągania zobowiązania w postaci poręczenia za cudzy dług.

 

Udzielaj poręczenia wyłącznie osobie, która ujawniła okoliczności świadczące o jej dobrej kondycji finansowej

 

Kluczowe kwestie do rozważenia przy analizowaniu okoliczności należytej staranności (racjonalności) w chwili zaciągnięcia zobowiązania w postaci poręczenia to:

 • Dochody osoby udzielające poręczenia, choć w sposób oczywisty nigdy nie wystarczają na pokrycie całego wymagalnego zadłużenia
 • Wiedza poręczającego o stanie majątkowym dłużnika głównego i jego zdolności do spłaty zobowiązania. Dlaczego można było oczekiwać, że dług zostanie przez niego spłacony.
 • Czy w chwili udzielenia poręczenia istniała już okoliczność pogarszająca zdolności płatnicze poręczyciela (wiedza o utracie dochodów w najbliższym czasie) bądź zdolności płatnicze dłużnika głównego (utrata dochodów z przyczyny nie znanej wierzycielowi)
 • Czy członek zarządu spółki z o.o.  złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki w terminie właściwym ?
 • Czy istnieje jakaś okoliczność dotycząca dłużnika głównego bądź osoby poręczyciela, a w szczególności ich sytuacji majątkowej, o której nie wiedział wierzyciel w chwili udzielania kredytu/pożyczki?
 • Czy istniała jakaś okoliczność, która czyniła udzielenie poręczenia nierozsądnym np.  kredyt był udzielony dłużnikowi głównemu na podstawie nieprawdziwych danych o dochodach.
 • Przez jaki czas dłużnik główny obsługiwał zadłużenie? Im dłużej, tym lepiej dla poręczającego i jego twierdzenia o możliwości spłaty długu w chwili jego zaciągnięcia.
 • Jaka była przyczyna zaprzestania spłaty długu przez dłużnika głównego?
 • Na jakim etapie poręczyciel dowiedział się o tym, że dłużnik główny zaprzestał spłaty?


Upadłość konsumencka umożliwia ochronę poręczycieli przed praktyką banków dążących do maksymalnego zabezpieczania udzielonego kredytu/pożyczki przy braku zabezpieczenia rzeczowego w postaci hipoteki bądź niskiej zdolności kredytowej dłużnika głównego. Dotyczy to zwłaszcza udzielenia poręczania przez członków zarządu spółki z. o.o.

Ogłoszenie upadłości członka zarządu spółki z o.o. uwarunkowane jest terminowym złożeniem wniosku o upadłość niewypłacalnej spółki, chyba że brak złożenia wniosku bądź złożenie z przekroczeniem ustawowego terminu 14 dni można obronić argumentem występowania po stronie poręczyciela okoliczności umożliwiających powołanie się na klauzulę słuszności (zobacz więcej TUTAJ)  bądź klauzulę humanitaryzmu.

 

Warto być rzetelnym dłużnikiem. To Twoja gwarancja oddłużenia.