osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

Jest to osoba fizyczna występująca w obrocie jako konsument, niebędąca przedsiębiorcą.

Osoba ta nie prowadzi działalności gospodarczej – tj. nie prowadzi zarobkowej działalnościwytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej oraz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż, a także działalności zawodowej, wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). 

W rezultacie, w uproszeniu mówiąc, osoba taka nie figuruje jako przedsiębiorca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Do CEIDG wpisowi co do zasady podlegają wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 Prawo upadłościowe jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej dla celów postępowania upadłościowego nakazuje jednak traktować węższy krąg podmiotów niż tradycyjnie zaliczany jest do tej grupy.

W rezultacie na gruncie Prawa restrukturyzacyjnego tzw. upadłość konsumencką przeznaczoną dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mogą ogłosić:

1. osoby fizyczne, które nigdy nie prowadziły nigdy żadnej działalności gospodarczej;

2. osoby fizyczne, które prowadziły działalność gospodarczą i były wpisane do CEIDG orazzaprzestały prowadzenia tej działalności i zostały wykreślone z CEIDG,jeśli od dnia wykreślenia ich z CEIDG upłynął rok, a wcześniej nie złożono wniosku o ich upadłość (art. 8 ust. 1 p.u.);

3. osoby fizyczne, które prowadziły faktycznie działalność gospodarczą mimo braku dopełnienia obowiązku wpisu do CEIDG orazzaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej,jeśli od dnia zaprzestania prowadzenia tej działalności upłynął rok, a wcześniej  nie złożono wniosku o ich upadłość (art. 9 w zw. z art. 8 ust. 1 p.u.);

4. wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeśli nie prowadzą samodzielnie działalności gospodarczej;

5. akcjonariusze spółki akcyjnej, jeśli nie prowadzą samodzielnie działalności gospodarczej;

6. komandytariusze spółki komandytowej, jeśli nie prowadzą samodzielnie działalności gospodarczej;

7. komandytariusze lub akcjonariusze spółki komandytowo-akcyjnej, jeśli nie prowadzą samodzielnie działalności gospodarczej;

8. osoby, które przestały być: wspólnikami spółki jawnej, komplementariuszami spółki komandytowej, partnerami spółki partnerskiej lub komplementariuszami spółki komandytowo – akcyjnej, z tym zastrzeżeniem że utracili oni status wspólnika tej spółki przed złożeniem wniosku o upadłość, a od daty tego zdarzenia do czasu złożenia wniosku o upadłość upłynął co najmniej rok (art. 8 ust. 2 p.u.)