ogłoszenie upadłości

Jest to formalnestwierdzenieprzez Sąd upadłościowy poprzez wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości faktu niewypłacalności danego dłużnika. 

Dla celów ogłoszenia upadłości muszą zostać spełnione trzy zasadnicze warunki:

1.musi zostać złożony poprawny i pełny wniosek o ogłoszenie upadłości (porównaj: WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI);

2. muszą zostać spełnione przesłanki (warunki) dotyczące negatywnej sytuacji finansowej dłużnika (lub przyczyn jej powstania w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), określone w ustawie Prawo upadłościowe, umożliwiające ogłoszenie upadłości (porównaj: PRZESŁANKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI);

3. dłużnik, w stosunku do którego zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości, musi posiadać tzw. zdolność upadłościową, tj. musi należeć do kręgu podmiotów, w stosunku do których ustawa umożliwia ogłoszenie upadłości (porównaj szerzej: PRZEDSIĘBIORCA oraz OSOBA FIZYCZNA NIEPROWADZĄCA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ).  

Tzw. zdolność upadłościową posiadają wszystkie podmioty, z wyjątkiem: 

1. Skarbu Państwa;

2. jednostek samorządu terytorialnego;

3. publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej;

4. instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy, chyba że ustawa ta stanowi inaczej, oraz utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą (np. Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowy Bank Polski, Giełda Papierów Wartościowych);

5. osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne;

6. uczelni (art. 6 p.u.).

Sąd, uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym:

1. wymienia imię i nazwisko oraz PESEL osoby fizycznej, nazwę albo firmę oraz numer KRS, miejsce zamieszkania albo siedzibę upadłego dłużnika (upadłego), a w przypadku, gdy dłużniknie posiada PESEL ani numeru KRS, odpowiadające im dane umożliwiającejego jednoznaczną identyfikację;

2. wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w wyznaczonym terminie, nie krótszym niżmiesiąc i nie dłuższym niż trzy miesiące;

3. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości

4. należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia wwyznaczonym terminie nie krótszym niż miesiąc i nie dłuższym niż trzy miesiące, pod rygorem utratyprawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

5. wyznacza sędziego-komisarza i zastępcę sędziego-komisarza oraz syndyka;

6. oznacza godzinę wydania postanowienia, jeżeli upadły jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemulub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów

7. wartościowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy (art. 51 ust. 1 p.u.).

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania (chyba że przepis szczególny stanowi inaczej) (art. 51 ust. 1 p.u.).