oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Jest to merytoryczne rozstrzygnięcie Sądu upadłościowego, wydawane po rozpatrzeniu zasadności wniosku o ogłoszeniu upadłości, w którym stwierdza się, że brak jest podstaw do ogłoszenia upadłości danego dłużnika z uwagi na brak przesłanek pozytywnych, koniecznych do ogłoszenia upadłości lub zaistnienie przesłanek negatywnych, uniemożliwiających ogłoszenie upadłości.

W przypadku braku w stosunku do danego dłużnika przesłanek pozytywnych lub zaistnienia negatywnych, Sąd upadłościowy może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości (fakultatywnie) lub jest zobowiązany to zrobić (obligatoryjnie).

W przypadku dłużników – przedsiębiorców Sąd upadłościowy:

I.jest zobowiązany oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości (a zatem obligatoryjnie), w sytuacji, gdy:

1.dłużnik ma dług wyłącznie w stosunku do jednego wierzyciela;

2. dłużnik nie jest niewypłacalny  tj. ocena jego sytuacji finansowej nie wskazuje, że utracił on zdolnośćdo bądź też wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych w przypadku niektórych dłużników -  gdy zobowiązania pieniężne danego dłużnika przekroczą wartość jego majątku, a stan ten nie utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące;

3. majątek dłużnika wystarcza na zaspokojenie wyłącznie kosztów postępowania upadłościowego(chyba że zostanie uprawdopodobnione, że obciążenia majątku dłużnika są bezskuteczne według przepisów ustawy albo gdy dokonane zostały w celu pokrzywdzenia wierzycieli, jak również gdy zostanie uprawdopodobnione, że dłużnik dokonał innych czynności prawnych bezskutecznych według przepisów ustawy, którymi wyzbył się majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania).

4. w przypadku zmarłych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – w przypadku, gdy wniosek o ogłoszenie ich upadłości został zgłoszony rok później niż rok od daty ich śmierci. 

 II.może (a zatem fakultatywnie) nie uwzględnić wniosku o ogłoszeniu upadłości, w sytuacji, gdy stwierdzi, że:

1. w przypadku niektórych dłużników -  gdy zobowiązania pieniężne danego dłużnika przekroczą wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące, (co zasadniczo skutkuje ogłoszeniem upadłości), gdy jednak Sąd stwierdzi - z uwagi na szczególne okoliczności – że w danej sytuacji nie ma jednak zagrożenia, że ten dłużnik utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie;

2. gdy majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego(chyba że zostanie uprawdopodobnione, że obciążenia majątku dłużnika są bezskuteczne według przepisów ustawy albo gdy dokonane zostały w celu pokrzywdzenia wierzycieli, jak również gdy zostanie uprawdopodobnione, że dłużnik dokonał innych czynności prawnych bezskutecznych według przepisów ustawy, którymi wyzbył się majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania).

W przypadku dłużników – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Sąd upadłościowy:

I. jest zobowiązany oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości (a zatem obligatoryjnie), w sytuacji, gdy dłużnik nie jest niewypłacalny tj. ocena jego sytuacji finansowej nie wskazuje, że utracił on zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych;

II. może (a zatem fakultatywnie) nie uwzględnić wniosku o ogłoszeniu upadłości, w sytuacji, gdy:

a. dłużnik doprowadził do niewypłacalności z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

b.jeżeli w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów o upadłości konsumenckiej, jeśli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek samego dłużnika, lub

c. jeżeli w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom prawa nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości (tj. jako przedsiębiorca lub osoba uprawniona do reprezentacji innego podmiotu, zobowiązana do złożenia w jego imieniu stosownego wniosku);

d. jeżeli w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli (art. 4913p.u.).

Sąd może bowiem oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w sytuacji wskazanej w pkt. II, jeśli do niewypłacalności upadłego doszło pomimo dochowania przez niego należytej staranności, to Sąd może ogłosić jego upadłość pomimo braku upływu 10 lat od poprzedniego skorzystania przez upadłego z umorzenia zobowiązań w postępowaniu upadłościowym.