Usługi prawne dla niewypłacalnych
osób fizycznych - konsumentów i przedsiębiorców
SPRAWDŹ SWOJĄ ZDOLNOŚĆ UPADŁOŚCIOWĄ
61 415 26 76


Telefon:
61 415 26 76

Napisz do nas Zostaw numer - zadzwonimy

Wszystko o upadłości konsumenckiej

Samemu, czy z małżonkiem?

Jest to ponad połowa przypadków. 

Problem niewypłacalności w małżeństwie jest problemem całego gospodarstwa domowego.

Zasady oddłużania w upadłości konsumenckiej dla małżonków oparte są na czterech podstawowych zasadach:

  1. ogłoszenie upadłości konsumenckiej małżonka skutkuje ustaniem wspólności majątkowej małżeńskiej i powstaniem rozdzielności majątkowej między małżonkami, 

  2. cały majątek wspólny małżeński wchodzi do Masy Upadłości na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, 

  3. umowy majątkowe małżeńskie zawarte przed dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej są bezskuteczne wobec wierzycieli, 

  4. małżonkowie będący niewypłacalnymi dłużnikami mogą złożyć osobno wnioski o ogłoszenie ich upadłości konsumenckiej wraz z wnioskiem o połączenie obu spraw do łącznego rozpoznania.


NAJCZĘŚCIEJ.

W większości przypadków niewypłacalności dłużnika będącego małżonkiem mamy do czynienia z istnieniem między małżonkami ustawowej wspólności majątkowej oraz występowaniem obu małżonków jako współdłużników.

ODRĘBNE WNIOSKI

Konieczne staje się złożenie odrębnych wniosków o upadłość konsumencką dla każdego małżonka wraz z wnioskiem o połączenie obu postępowań do łącznego rozpoznania przez sąd. Wydaje się to konieczne z uwagi na fakt, że oddłużenie jednego z małżonków nie będzie skutkowało tym samym dla małżonka, który wniosku nie złożył. Wierzyciele będą mogli bez ograniczeń dochodzić swoich roszczeń od biernego małżonka, w wysokości całego długu obciążającego wcześniej obu małżonków współdłużników. Bierny małżonek nie odnosi korzyści z oddłużenia współmałżonka. 

MAJATEK WSPÓLNY DO MASY UPADŁOŚCI

W przypadku, gdy małżonkowie są współdłużnikami do Masy Upadłości wchodzi zarówno ich majątek wspólny jak i majątki osobiste obu małżonków. Jest to jeden z najbardziej niekorzystnych skutków ogłoszenia upadłości, która czyni to rozwiązanie mniej korzystnym od egzekucji komorniczej, w której prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego wymaga od komornika spełnienia szczególnych warunków.

„UCIECZKA Z MAJĄTKIEM”

Niestety bardzo często małżonkowie, już w stanie niewypłacalności bądź na jego progu, dokonują czynności prawnych z pokrzywdzeniem wierzycieli celem pozornej ochrony swojego dorobku życiowego – na przykład przenosząc w drodze umowy darowizny składniki swojego majątku na osoby bliskie. Jest to przeszkoda dla ogłoszenia upadłości, jednakże nie stanowi przeszkody nieusuwalnej. Jednakże stanowi realne zagrożenie w postaci sankcji umorzenia postępowania upadłościowego  (obrócenia wniwecz wszystkich dotychczasowych wysiłków dłużnika) oraz dalszą sankcją w postaci braku możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez kolejne 10 lat.  Ponadto działanie takie zagrożone jest odpowiedzialnością karnoprawną. 

TYLKO JEDEN MAŁŻONEK NIEWYPŁACALNY

Odmiennie wygląda sytuacja, gdy tylko jeden z małżonków jest dłużnikiem niewypłacalnym tzn. drugi małżonek nie pozostaje współdłużnikiem. W sytuacji, gdy majątek wspólny wchodzi do Masy Upadłości małżonek nie będący dłużnikiem winien zgłosić do sędziego-komisarza swoją wierzytelność z tytułu swojego udziału w majątku wspólnym. Niestety wierzytelność ta jest traktowana na równi  z innymi wierzytelnościami występującymi w postępowaniu upadłościowym.