Usługi prawne dla niewypłacalnych
osób fizycznych - konsumentów i przedsiębiorców
SPRAWDŹ SWOJĄ ZDOLNOŚĆ UPADŁOŚCIOWĄ
61 415 26 76


Telefon:
61 415 26 76

Napisz do nas Zostaw numer - zadzwonimy

Upadłość konsumencka to przeważnie niewypłacalność całej rodziny i całego gospodarstwa domowego. To sposób na ich ochronę

Niezależnie od wspólnego stanu niewypłacalności dla obydwu małżonków, przyczyny niewypłacalności każdego z małżonków przeważnie są odmienne

Dwóch małżonków jest dłużnikami solidarnymi.

W większości przypadków przyczyna niewypłacalności występuje po stronie jednego z małżonków – z wyjątkiem przypadku „frankowców”-  a stan niewypłacalności dotyka obojga małżonków:

  • niewypłacalność / upadłość małżonka przedsiębiorcy
  • rozwód, separacja i rozpad wspólnego gospodarstwa domowego
  • utrata/ spadek dochodów z pracy
  • choroba i śmierć małżonka.

Przyczyna wspólnej niewypłacalności małżonków leżącą wyłącznie po stronie jednego z małżonków jest OGROMNYM UŁATWIENIEM PROCESOWYM dla małżonka nie ponoszącego żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. Taki małżonek pomimo braku własnych dochodów stał się współdłużnikiem z racji wspólności majątkowej małżeńskiej.  Bardzo często są to kobiety nie pracujące, gdy jedynym utrzymującym gospodarstwo domowe pozostaje mężczyzna. Każda przyczyna niewypłacalności – skutkująca spadkiem dochodów - będzie związana wtedy wyłącznie z osobą małżonka aktywnego zawodowo.

Nie jest konieczne składanie dwóch wniosków o upadłość konsumencką. Każdy małżonek składa OSOBNY WNIOSEK. Ogłoszenie upadłości, Plan Spłaty Wierzycieli oraz oddłużenie jest skuteczne wyłącznie wobec tego małżonka, wobec którego ogłoszono upadłość. Drugi małżonek odpowiada za dług na dotychczasowych zasadach.

Nie wszystkie sądy upadłościowe dokonują POŁĄCZENIA DWÓCH POSTĘPOWAŃ UPADŁOŚCIOWYCH MAŁŻONKÓW DO ŁĄCZNEGO ROZPOZNANIA (jeżeli ogłoszono upadłość obydwojga) uznając, że nie istnieją wystarczającego podstawy prawne takiego postępowania, jak również uznając, że okoliczności niewypłacalności, długów i majątku należy rozpatrywać odrębnie dla każdego upadłego małżonka.

Należy pamiętać, że nawet jeżeli główna przyczyna niewypłacalności jest przyczyną niezawinioną, to może zaistnieć inna RÓWNOLEGŁA PRZYCZYNA NIEWYPŁACALNOŚĆI, która może zostać oceniona jako umyślna (pogłębienie stopnia niewypłacalności poprzez zaciągnięcie nowego długu) bądź powstała na skutek rażącego niedbalstwa (nierozsądne decyzja finansowa). Ta inna równoległa przyczyna niewypłacalności może być inna dla każdego małżonka, dlatego wniosek dla każdego z małżonków winien mieć odmienne uzasadnienie.

Rozdzielność majątkowa zawarta na krótko przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką pozostaje BEZSKUTECZNA wobec masy upadłości (czyli wierzycieli).

Należy pamiętać, że ogłoszenie upadłości jednego z małżonków skutkuje ustanowieniem przymusowego ustroju ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ między małżonkami, a ponadto CAŁY MAJĄTEK WSPÓLNY małżonków wchodzi do masy upadłości małżonka, wobec którego jako pierwszego ogłoszono upadłość. Sugerujemy zgłoszenie jako pierwszego w kolejności wniosku o upadłość tego małżonka, który ma największe szanse na spełnienie przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej i uzyskanie oddłużenia w jak najkrótszym czasie. Czas trwania postępowania upadłościowego zależy przede wszystkim od płynności (sprzedawalności) składników majątku upadłego. Małżonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu-komisarzowi. Taki małżonek będzie brak udział w postępowaniu swojego upadłego małżonka jak każdy inny wierzyciel.

Przebieg takiego postępowania upadłościowego może ulec skomplikowaniu i wydłużeniu poprzez fakt wcześniejszego ROZWODU MAŁŻONKÓW WSPÓŁDŁUŻNIKÓW. Wtedy do masy upadłości jednego z małżonków wejdzie wyłącznie udział 50 % w nieruchomości. Pozostały udział będzie objęty bądź odrębnym postępowaniem egzekucyjnym wobec drugiego małżonka (jeśli nie ogłoszono wobec niego upadłości konsumenckiej) bądź oba postępowania upadłościowe będą toczyć się osobno bądź zostaną połączone do łącznego rozpoznania. W takim przypadku syndyk może mieć utrudnione zadanie związane ze sprzedażą mniej płynnego składnika majątku w postaci udziału 50%  w prawie własności.

Na chwilę obecną nie ma orzeczeń sądowych wskazujących, że orzeczenie winy danego małżonka w doprowadzeniu do rozpadu małżeństwa wpływa na uznanie go za winnego popadnięcia w niewypłacalność i oddalenia wniosku o upadłość konsumencką.

Każdy z małżonków powinien ustalić podstawy prawne swojej własnej odpowiedzialności za dany dług powstały w trakcie małżeństwa:

  • współdłużnik – każdy małżonek odpowiada za dług solidarnie z drugim małżonkiem
  • wyrażenie zgody na zaciągnięcie długu przez drugiego małżonka
  • poręczenie za dług drugiego małżonka bądź do spółki prowadzonej przez małżonka
  • udzielenie zabezpieczenia rzeczowego (hipoteki) długu drugiego małżonka na nieruchomości nie wchodzącej do majątki wspólnego małżonków – małżonek jest wyłącznie dłużnikiem rzeczowym odpowiadającym tylko przedmiotem zabezpieczenia

Charakter danego długu nie ma żadnego znaczenia. Tak samo traktujemy długi wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej małżonka jak i te o charakterze wyłącznie konsumenckim (prywatnym).

Wyjątkowo niekorzystną jest sytuacja PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ OBYDWOJGA MAŁŻONKÓW w ramach spółki bądź odrębnie. Każdy z małżonków będąc przedsiębiorcą podlega wówczas przepisom o upadłości dla przedsiębiorców z obowiązkiem złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy w terminie właściwym.