majątek

To ogół praw (tzw. aktywów) należących do określonego podmiotu, które można zasadniczo określić w kwocie pieniężnej (mających określoną wartość majątkową). 

Istnieje również szersze znaczenie pojęcia „majątek”, w przypadku którego oprócz praw zalicza się również do majątku obowiązki danej osoby (tzw. pasywa).

Do majątku zalicza się m.in. prawo własności nieruchomości (np. mieszkania, działki budowlanej) lub rzeczy ruchomych (np. samochodu), środki pieniężne, wierzytelności przysługujące danej osobie, pewne korzystne sytuacje (np. posiadanie pewnej rzeczy). 

Majątek dłużnika po ogłoszeniu w stosunku do niego upadłości staje się masą upadłości (porównaj: MASA UPADŁOŚCI), mającym na celu zaspokojenie wierzycieli.