konsument

Jest to osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą (w tym zawodową) (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego).

Istotne z punktu widzenia konsumenta czynności prawne to w szczególności zawierane przez niego umowy tj. np. umowa o kredyt na zakup mieszkania, umowa pożyczki, umowa kupna-sprzedaży sprzętu RTV.

Dla ustalenia, że dana osoba fizyczna występuje w konkretnej sytuacji w charakterze konsumenta, istotne jest to, aby zawierana przez nią umowa lub składane oświadczenie nie wiązały się bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą (zawodową). W rezultacie to, że dana osoba fizyczna prowadzi jednoosobową firmę (działalność gospodarczą), nie wyłącza tego, aby w określonych sytuacjach była uznana za konsumenta. Będzie to miało np. miejsce w przypadku, gdy nabywając towar, nie zwróci się o wystawienie faktury VAT, prosząc jedynie o wydanie jej paragonu.

Ww. definicje i sposób rozumienia konsumenta w ich świetle są istotne z punktu widzenia ogólnych zasad obrotu, przy zawieraniu umów, składaniu reklamacji wadliwych towarów etc.

Jednakże z punktu widzenia przepisów ustawy Prawo upadłościowe możliwość skorzystania z tzw. upadłości konsumenckiej przez daną osobę fizyczną i uznania jej na gruncie tej ustawy za „konsumenta” (osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) jest obwarowane szeregiem warunków. Dla zakwalifikowania bowiem takiej osoby fizycznej jako „konsumenta” konieczne jest to, aby w ogóle nie prowadziła działalności gospodarczej (w tym również w określonym czasie w przeszłości) oraz nie była powiązana z określonymi podmiotami w określony przez ustawodawcę sposób etc. (Porównaj: PRZEDSIĘBIORACA oraz OSOBA FIZYCZNA NIEPROWADZĄCA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ).