Usługi prawne dla niewypłacalnych
osób fizycznych - konsumentów i przedsiębiorców
SPRAWDŹ SWOJĄ ZDOLNOŚĆ UPADŁOŚCIOWĄ
61 415 26 76


Telefon:
61 415 26 76

Napisz do nas Zostaw numer - zadzwonimy

Jestem przedsiębiorcą. Niewypłacalnym.

Jestem przedsiębiorcą. Niewypłacalnym.

OSOBA FIZYCZNA JEST ALBO KONSUMENTEM ALBO PRZEDSIĘBIORCĄ 

 
Oddłużenie dotyczy wyłącznie osób fizycznych. Osoby prawne, a w szczególności spółka z o.o., po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego zostają wykreślone z rejestru przedsiębiorców KRS, a więc nie dochodzi o umorzenia zobowiązań osoby prawnej, lecz utraty bytu prawnego przez dłużnika. 
 
Osoba fizyczna może posiadać albo status przedsiębiorcy albo status konsumenta. Konsument to osoba fizyczna  nieprowadząca działalności gospodarczej. Należy podkreślić, że defincja konsumenta na gruncie prawa upadłościowego ma charakter autonomiczny i jest odmienna od defincji konsumenta przyjętej w Kodeksie cywilnym. Przedsiębiorca to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a więc zasadniczo wpisana w danym okresie do rejestru przedsiębiorców (CEIDG). Zawieszenie działalności gospodarczej nie stanowi utraty statusu przedsiębiorcy, lecz jedynie ograniczenie zakresu działalności. Status przedsiębiorcy jest dominujący w tym sensie, że w przypadku uzyskiwania dochodów równolegle z tytułu działalność gospodarczej oraz wynagrodzenia za pracę uznaje się taką osobę za przedsiębiorcę. Rolnik to osoba fizyczna, która może posiadać albo status konsumenta albo  status przedsiębiorcy w zależności od wpisu do rejestru przedsiębiorców CEIDG.
 
Upadłość konsumencka prowadzona wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej dopiero w połączeniu z upadłością przedsiębiorcy tworzy system przepisów mających na celu oddłużenie niewypłacalnej osoby fizycznej. Przeszło 98 % niewypłacalnych przedsiębiorców może uzyskać oddłużenie dopiero w upadłości konsumenckiej. 
 
Konsumenckie postępowanie upadłościowe jest uregulowane odrębnymi przepisami niż postępowanie upadłościowe przedsiębiorcy. Oba te postępowania rządzą się odrębnymi regułami. 
 
Kluczowe dla osiągnięcia oddłużenia pozostaje ustalenie, które z tych dwóch postępowań jest właściwe w danym przypadku. Kwestie te należą do najbardziej złożonych w całym systemie oddłużenia osób fizycznych. 
 
 

DO WYBORU ALBO UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ ALBO UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORCY KONIECZNE JEST USTALENIE TRZECH KLUCZOWYCH OKOLICZNOŚCI : 

 
(1) daty niewypłacalności - momentu początkowego, w którym osoba staje się niewypłacalna, 
 
(2) daty rozpoczęcia (wpis)  oraz zakończenia (wykreślenie) prowadzenia działalności gospodarczej według wpisów w CEIDG 
 
(3) istnienia wolnego od obciążeń rzeczowych majątku dłużnika pozwalającego pokryć w krótkim czasie koszty postępowania upadłościowego przedsiębiorcy.
 
Data niewypłacalności to moment, w którym dłużnik nie dokonał zapłaty na rzecz drugiego innego wierzyciela w terminie wymagalności - czyli brak płatności drugiej najdawniej wymagalnego zobowiązania pieniężnego. Z upływem 3 miesięcy od tego momentu domniemuje się, że taki dłużnik jest niewypłacalny (art. 11 ust. 1a p.u.). 
 
W związku z powyższym mogą istnieć trzy scenariusze oddłużenia niewypłacalnej osoby fizycznej w zależności od różnych kombinacji trzech powyższych okoliczności.  
 
 

I. ODDŁUŻENIE W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ 

Oddłużenie w upadłości konsumenckiej bez konieczności składania wcześniejszego wniosku o upadłość przedsiębiorcy dotyczy następujących osób: 
 
  1. osoba niewypłacalna nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej (nie była przedsiębiorcą), 
  2. osoba niewypłacalna prowadziła działalność gospodarczą, ale w okresie jej prowadzenia nie powstało żadne niespłacone zobowiązanie oraz  nie wystąpiła data niewypłacalności, lecz doszło do tego poza okresem prowadzenia działalności gospodarczej, 
  3. osoba niewypłacalna prowadziła działalność gospodarczą, ale w okresie jej prowadzenia powstały zobowiązania wyłącznie wobec jednego wierzyciela (wtedy nie wystąpił obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy z art. 21 ust. 1 p.u. z uwagi na brak wystąpienia stanu niewypłacalności zakładającego istnienie wielości wierzycieli) 
  4. data niewypłacalności wystąpiła w okresie prowadzenia działalności gospodarczej, a przedsiębiorca przed wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców CEIDG/KRS nie złożył obowiązkowego wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Dlatego ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie wymagało powołania się we wniosku  na klauzulę słuszności albo klauzulę humanitarną (jeżeli wystąpiły okoliczności na to pozwalające) bądź upływu 10 lat od chwili zamknięcia działalności gospodarczej. 
 

II. ODDŁUŻENIE W UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORCY 

Możliwość uzyskania oddłużenia w ramach upadłości przedsiębiorcy bez konieczności składania późniejszego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dotyczy wyłącznie jednego przypadku: 
 
niewypłacalny przedsiębiorca złożył terminowy (spóźniony) wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy + występuje minimum dwóch różnych wierzycieli + jego majątek nieobciążony rzeczowo pozwala na szybkie  pokrycie kosztów postępowania upadłościowego oraz częściowe zaspokojenie wierzycieli (nieobciążony majątek trwały wysokiej płynności oraz gotówka) + brak możliwości postawienia zarzutu nierzetelności dłużnika 
 
 

III. ODDŁUŻENIE POPRZEZ : UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY + UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA 

W większości przypadków osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do oddłużenia konieczne będzie skorzystanie z obydwu postępowań - najpierw upadłości przedsiębiorcy, a następnie upadłości konsumenckiej: 
 
  • niewypłacalny przedsiębiorca złożył terminowy (spóźniony) wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy + sąd oddalił wniosek z uwagi na brak majątku dłużnika, z którego można zaspokoić wierzycieli 
  • dłużnik zamyka działalność gospodarczą poprzez wykreślenie z rejestru przedsiębiorców CEIDG (następnego dnia po wykreśleniu dłużnik uzyskuje konsumencką zdolność upadłościową)
  • dłużnik składa wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, w ramach której uzyskuje oddłużenie 
 
Jeśli dłużnik niewypłacalny od początku będzie chronił interes swoich wierzycieli zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, to wcześniej będzie mógł o wierzycielach  zapomnieć.