Usługi prawne dla niewypłacalnych
osób fizycznych - konsumentów i przedsiębiorców
SPRAWDŹ SWOJĄ ZDOLNOŚĆ UPADŁOŚCIOWĄ
61 415 26 76


Telefon:
61 415 26 76

Napisz do nas Zostaw numer - zadzwonimy

Upadłość konsumencka sposobem na wycofanie się z niekorzystnej inwestycji, na której kontynuowanie dłużnika już nie stać

Dobry wniosek o upadłość to opis stanu faktycznego w zakresie przyczyn niewypłacalności, gdzie króluje LOGIKA, MATEMATYKA, DATY I RACJONALNOŚĆ ZACHOWANIA DŁUŻNIKA, i to wszystko w ramach FINANSÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO

NASZE PRZYPADKI NIEWYPŁACALNYCH „FRANKOWCÓW”

Kredyt denominowany w CHF przeważnie dotyczy małżonków, którzy zaciągnęli go jako współdłużnicy solidarni. Najczęściej chodzi o kredyt hipoteczny, a wysokość obciążenia hipotecznego przekracza obecną wartość rynkową nieruchomości. Natomiast raty miesięczne kredytu wzrosły o 50 – 70 % względem chwili zaciągnięcia zobowiązania. Przerost wartości hipoteki ponad wartość nieruchomości powoduje, że niemożliwe staje się zbycie nieruchomości na wolnym rynku bez zgody wierzyciela na częściowe umorzenie długu bądź konwersję w dług niezabezpieczony hipotecznie.

Najczęściej zmiana wysokości raty kapitałowo-odsetkowej (która dotyczy w równym stopniu każdego małżonka współdłużnika) idzie w parze z DRUGĄ RÓWNOLEGŁĄ PRZYCZYNĄ, a więc spadkiem dochodów bądź rozwodem, co w połączeniu ze wzrostem kursu CHF spowodowało niewypłacalność obydwu małżonków (konkubentów). Konieczne jest prawidłowe wskazanie we wniosku korelacji, zwłaszcza czasowej, między tymi przyczynami,

Zasadnicze pytanie brzmi: czy osobie, która zawarła umowę kredytu denominowanego w walucie obcej z wszystkimi tego ryzykami można zarzucić rażące niedbalstwo będące podstawą do oddalenia wniosku o upadłość konsumencką. Odpowiedź jest jednoznaczna: NIE STANOWI TO RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA, co najwyżej może stanowić lekkomyślność, która nie stanowi przesłanki oddalenia wniosku.

 

Zaciągnięcie Kredytu w walucie obcej nie stanowi rażącego niedbalstwa  w doprowadzeniu do niewypłacalności

 

Nie jest konieczne składanie dwóch wniosków o upadłość konsumencką (najczęściej, gdy małżonkowie są po rozwodzie). Każdy małżonek składa OSOBNY WNIOSEK. Ogłoszenie upadłości, Plan Spłaty Wierzycieli oraz oddłużenie jest skuteczne wyłącznie wobec tego małżonka, wobec którego ogłoszono upadłość. Drugi małżonek odpowiada za dług na dotychczasowych zasadach.

Sądy upadłościowe już w ramach Nowej Upadłości Konsumenckiej uznają zmianę kursu CHF za przyczynę uzasadniającą ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wszystkie wnioski o upadłość naszej Kancelarii w oparciu o rzeczoną przyczynę niewypłacalności zostały uwzględnione.

Należy pamiętać, że nawet jeżeli zmiana kursu waluty jest uzasadnioną przyczyną niewypłacalności dłużnika, to może zaistnieć inna RÓWNOLEGŁA PRZYCZYNA NIEWYPŁACALNOŚĆI, która może zostać oceniona jako umyślna (pogłębienie stopnia niewypłacalności poprzez zaciągnięcie nowego długu) bądź powstała na skutek rażącego niedbalstwa (nierozsądne decyzja finansowa). Ta inna równoległa przyczyna niewypłacalności może być inna dla każdego małżonka, dlatego wniosek dla każdego z małżonków winien mieć odmienne uzasadnienie.

Przebieg takiego postępowania upadłościowego może zostać zakłócony faktem wcześniejszego ROZWODU MAŁŻONKÓW WSPÓŁDŁUŻNIKÓW. Wtedy do masy upadłości jednego z małżonków wejdzie wyłącznie udział 50 % w nieruchomości. Pozostały udział będzie objęty bądź odrębnym postępowaniem egzekucyjnym wobec drugiego małżonka (jeśli nie ogłoszono wobec niego upadłości konsumenckiej) bądź oba postępowania upadłościowe będą toczyć się osobno bądź zostaną połączone do łącznego rozpoznania.

Rozdzielność majątkowa zawarta na krótko przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką pozostaje BEZSKUTECZNA wobec masy upadłości (czyli wierzycieli).

Należy pamiętać, że ogłoszenie upadłości jednego z małżonków skutkuje ustanowieniem przymusowego ustroju ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ między małżonkami, a ponadto CAŁY MAJĄTEK WSPÓLNY małżonków wchodzi do masy upadłości małżonka, wobec którego jako pierwszego ogłoszono upadłość.

 

Konieczne jest ustalenie korelacji między wszystkimi występującymi – poza zmianą kursu waluty – przyczynami niewypłacalności każdego z małżonków z osobna

 

Oddłużenie w upadłości konsumenckiej to JEDYNY SPOSÓB na wycofanie się z życiowej inwestycji w nieruchomość, której kontynuacja prowadzi do zapłacenia ceny radykalnie przerastającej jej wartość rynkową, a w większości przypadków, do zaprzestania płacenia zwiększonych rat kredytu. Bardzo wiele rodzin kontynuuje tę nieopłacalną inwestycję wyłącznie w celu obrony miejsca zamieszkania.

Sądy upadłościowe koncentrują się na badaniu relacji i proporcji między wspólnym dochodem małżonków współdłużników oraz wzrostem obciążenia ratami kredytu.

Na chwilę obecną nie ma orzeczeń sądowych wskazujących, że orzeczenie winy danego małżonka w doprowadzeniu do rozpadu małżeństwa wpływa na uznanie go za winnego popadnięcia w niewypłacalność i oddalenia wniosku o upadłość konsumencką.