dochody

W języku potocznym są to wszelkie wpływy (wartości o charakterze majątkowym) uzyskiwane przez dany podmiot w określonym okresie czasu ze wszelkich lub określonych źródeł, w tym m.in.z tytułu wykonywanej pracy, z wykonywanej działalności gospodarczej, z lokat bankowych, wynajmu lokali etc. 

W świetle przepisów prawa podatkowego za dochód uważa się – w uproszczeniu mówiąc - nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągniętych w roku podatkowym.