dłużnik

Jest to podmiot zobowiązany wobec innego określonego podmiotu (wierzyciela) do spełnieniana jego rzecz określonego świadczenia.

Świadczenie dłużnika może polegać:
1. na obowiązku zachowania się w określony sposób w stosunku do wierzyciela (np. zapłaty określonej kwoty pieniężnej wierzycielowi, wydania mu określonej rzeczy);
2. na obowiązku zaniechania tj. powstrzymania się od określonego zachowania wobec wierzyciela (np. nieprzeszkadzania wierzycielowi w korzystania z określonej nieruchomości w określony sposób).

Źródłem zobowiązania dłużnika do określonego zachowania mogą być m.in.:
1. czynności prawne, a zatem umowy (wymagające oświadczeń woli dwóch lub więcej podmiotów) albo tzw. jednostronne czynności prawne (dochodzące do skutku przez oświadczenie tylko jednego podmiotu) tj. np. wypowiedzenie umowy najmu, testament;
2. akty administracyjne tj. np. decyzja administracyjna nakładająca obowiązek zapłaty kary pieniężnej.

Ogół obowiązków dłużnika w stosunku do wierzyciela zwany jest długiem.

Dług może mieć:
1. charakter pieniężny – w tej sytuacji dłużnik zobowiązany jest zapłacić wierzycielowi określoną kwotę pieniężną;
2. charakter niepieniężny – w tej sytuacji dłużnik zobowiązany jest zachować się w określony sposób w stosunku do wierzyciela lub powstrzymać się od takiego zachowania. Pomimo że dług ma w tej sytuacji charakter niepieniężny, to najczęściej na podstawie pewnych kryteriów da się ustalić jego wartość majątkową wyrażoną w pieniądzu.