Usługi prawne dla niewypłacalnych
osób fizycznych - konsumentów i przedsiębiorców
SPRAWDŹ SWOJĄ ZDOLNOŚĆ UPADŁOŚCIOWĄ
61 415 26 76


Telefon:
61 415 26 76

Napisz do nas Zostaw numer - zadzwonimy

Wszystko o upadłości konsumenckiej

Czy spełniasz warunki oddłużenia w upadłości konsumenckiej ?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd jest pierwszym, niezbędnym i najważniejszym warunkiem uzyskania oddłużenia przez niewypłacalnych dłużników. Oddłużenie w upadłości konsumenckiej nie jest dostępne dla wszystkich. 

Sąd może ogłosić Twoją upadłość konsumencką, jeżeli jesteś osobą fizyczną spełniającą poniższe kryteria :

1) MIEJSCE ZAMIESZKANIA I POBYTU - POLSKA.

Główny ośrodek podstawowej działalności tzn. centrum spraw życiowych, miejsce zamieszkania i stałego pobytu znajduje się w Polsce.

2) KONSUMENT.

Nie prowadzisz działalności gospodarczej tzn. nie jesteś przedsiębiorcą indywidualnym lub przestałeś prowadzić działalność gospodarczą minimum na rok przed złożeniem wniosku. Rozstrzygającą okolicznością jest brak wpisu do rejestru przedsiębiorców (CEIDG / KRS) bądź wykreślenie z tego rejestru na rok przed złożeniem wniosku o upadłość. Nie wystarczy zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG.  Również faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej nie rozpoczyna biegu terminu 1 roku, chyba że osoba prowadziła ją bez wpisu do rejestru przedsiębiorców. 

3) NIEWYPŁACALNOŚĆ.

Jesteś niewypłacalny, gdy nie wykonujesz swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. 

4) BRAK WINY W POWSTANIU / ZWIĘKSZENIU STOPNIA NIEWYPŁACALNOŚCI. 

Jest to najważniejsza przesłanka określająca, kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej. Dłużnik niewypłacalny nie mógł doprowadzić do swojej niewypłacalności ani zwiększyć jej stopnia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Celowe działanie dłużnika jest rzadkim przypadkiem. Natomiast rażące niedbalstwo, a więc niedochowanie minimalych, elementarnych i podstawowych dla każdego myślącego człowieka standardów zachowania w zakresie zaciągania zobowiązań i zarządzania swoimi finansami, będzie najczęstszą przyczyną oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 

6) RZETELNOŚĆ DŁUŻNIKA W UPRZEDNIEJ UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Jeżeli w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku toczyło się wobec Ciebie konsumenckie postępowanie upadłościowe i zostało umorzone oraz jeżeli uchylono ustalony plan spłaty wierzycieli -  nie doszło do tego z Twojej winy.

7) BYŁY PRZEDSIĘBIORCA. WNIOSEK O UPADŁOŚĆ ZŁOŻONY W TERMINIE

Mając taki obowiązek - jako przedsiębiorca lub członek zarządu spółki kapitałowej - w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku, złożyłeś w terminie wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Jeżeli jednak takiego wniosku nie złożyłeś bądź złożyłeś go z przekroczniem 14-dniowego terminu ustawowego, sąd odddali wniosek o upadłość konsumencką, chyba że względy słuszności lub względy humanitarne uzasadniają przeprowadzenie wobec Ciebie konsumenckiego postępowania upadłościowego. Wtedy pomimo niewywiązania się z tego obowiązku sąd ogłosi upadłość konsumencką. 

8) MORALNOŚĆ PŁATNICZA.

Sąd w odrębnym procesie - w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku - prawomocnie nie orzekł, że dokonywałeś czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli. Najczęstszym przypadkiem takich czynności jest darowizna nieruchomości na rzecz osób bliskich celem uniknięcia - w zamyśle dłużnika - egzekucji z tego składnika majątkowego. 

9) NIE UMORZONO WCZEŚNIEJ TWOICH DŁUGÓW W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ.

Jeżeli umorzenie Twoich zobowiązań w ramach upadłości konsumenckiej miało miejsce w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką sąd oddali kolejny wniosek, chyba że dłużnik dochował należytej staranności bądź przeprowadzenie postępowania upadłościowego jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. 

 

Jeżeli spełniasz powyższe kryteria,  ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a co za tym idzie oddłużenie,  jest realne i zależne od Twojej postawy w toku postępowania upadłościowego.

Co więcej, jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, a więc sąd ogłosi upadłość konsumencką, a Ty jako upadły wywiążesz się ze wszystkich swoich obowiązków w toku postępowania upadłościowego, jako niewypłacalny dłużnik uzyskujesz PEWNOŚĆ ODDŁUŻENIA.