Usługi prawne dla niewypłacalnych
osób fizycznych - konsumentów i przedsiębiorców
SPRAWDŹ SWOJĄ ZDOLNOŚĆ UPADŁOŚCIOWĄ
61 415 26 76


Telefon:
61 415 26 76

Napisz do nas Zostaw numer - zadzwonimy

Od zgłoszenia wniosku o upadłość spółki w terminie właściwym zależy w dużej mierze powodzenie wniosku o upadłość konsumencką członka zarządu spółki z o.o.

Kluczowa dla bezpieczeństwa członków zarządu spółki z o.o. staje się umiejętność terminowego składania wniosków o upadłość spółki w połączeniu z późniejszym wnioskiem o upadłość konsumencką.

NAJWAŻNIEJSZY JEST TERMINOWY WNIOSEK
O UPADŁOŚĆ SPÓŁKI Z O.O.

Jest to najważniejszy element całego procesu oddłużenia członka zarządu w upadłości konsumenckiej. W przypadku braku wniosku o upadłość spółki bądź wniosku spóźnionego konsumenckie postępowanie upadłościowe zależy od


RODZAJE DŁUGÓW CZŁONKÓW ZARZĄDU

W praktyce występują trzy rodzaje długów członków zarządu ujawniane we wnioskach o upadłość:

1) długi spółki z o.o. bezskutecznie od niej egzekwowane i na podstawie art. 299 KSH dochodzone od członków zarządu

Ten rodzaj długu powstaje wyłącznie zasadniczo w przypadku niezłożeni wniosku o upadłość spółki z o.o. w terminie właściwym, bowiem samo złożenie takiego terminowego wniosku stanowi przyczynę zwalniającą członka zarządu z odpowiedzialności za długi spółki. Zatem odpowiedzialność subsydiarna członka zarządu za długi spółki stanowi samo w sobie przesłankę oddalenia wniosku o upadłość konsumencką. Konieczne staje się skuteczne powołanie na okoliczności wskazujące na istnienie względów słuszności bądź humanitarnych celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej pomimo występowania ku temu przeszkód.

 

Od stycznia 2016 r. zacznie obowiązywać korzystniejsza definicja niewypłacalności, a termin zgłoszenia wniosku o upadłość zostanie wydłużony do 30 dni

 

Niestety zdarzają się przypadki wystąpienia z powództwem o zapłatę od członka zarządu z tytułu odpowiedzialności za długi spółki z o.o. już po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką w zakresie pozostałych rodzajów długów, a nawet ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
 
2) z tytułu poręczeń za długi spółki z o.o. udzielonych przez członków zarządu

Instytucje bankowe ignorują odrębną osobowość prawną spółki z o.o. domagając się dodatkowego zabezpieczenia w postaci osobistego poręczenia członka zarządu. W sposób oczywisty niewypłacalność spółki pociąga za sobą niewypłacalność członka zarządu. Wszak poręczenie ma charakter egzekucyjny, a poręczyciel zostaje wezwany do spłaty całego wymagalnego zobowiązania.

3) prywatne zobowiązania członków zarządu niezwiązane z działalnością spółki z o.o., nawet jeżeli mają charakter gospodarczy tzn. były udzielone członkowi zarządu prowadzącemu działalność gospodarczą

Członek zarządu uzyskuje przeważnie dochody z tytułu sprawowanej funkcji, bądź to na podstawie umowy o pracę bądź ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W przypadku prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej należy zwrócić uwagę, że na członku zarządu spoczywa podwójny obowiązek w zakresie złożenia wniosku o upadłość: wniosek o upadłość spółki z o.o. (jako organ tej spółki) oraz wniosek o upadłość własnej działalności gospodarczej (jako osoba fizyczna)! Warunkiem prostego ogłoszenia upadłości konsumenckiej będzie złożenie obydwu wniosków. W Przeciwnym razie konieczne będzie poszukiwanie okoliczności przemawiających za istnieniem względów słuszności bądź względów humanitarnych.

 

Prawie zawsze sytuacja członka zarządu spółki z o.o. wymaga powołania się na klauzulę słuszności bądź klauzulę humanitarną

 

CZYM SĄ WZGLĘDY SŁUSZNOŚCI przemawiające za ogłoszeniem upadłości konsumenckiej w przypadku, gdy członek zarządu nie zgłosił wniosku o upadłość spółki z o.o.  w terminie właściwym? Są to te wszystkie okoliczności, które wskazują na to, że dłużnik – pomimo braku wniosku - postępował jak rzetelny dłużnik z poszanowaniem interesów wierzycieli.

 

ODRÓŻNIĆ DWIE PRZYCZYNY NIEWYPŁACALNOŚCI.

Przyczyna niewypłacalności członka zarządu jest odmienna od przyczyn niewypłacalności spółki z o.o. chociaż oczywiście z niej pośrednio wynika. Członek zarządu staje się niewypłacalny na skutek poręczenia udzielonego za zobowiązania spółki z o.o. albo na skutek utraty dochodów z wynagrodzenia za pracę / kontraktu menadżerskiego albo wskutek przeniesienia odpowiedzialności za długi spółki na podstawie art. 299 KSH. W upadłości konsumenckiej będzie badana wina w doprowadzeniu do niewypłacalności w dwojakim sensie. Badanie staranności w prowadzeniu spraw będzie badane zarówno pod kątem sytuacji finansowej spółki z o.o., jak również osobistej sytuacji finansowej dłużnika.

   

Korzystniejsza – pod kątem oddłużenia członka zarządu – jest umowa o pracę niż kontrakt z menedżerem prowadzącym własną działalność gospodarczą

 

STARE DŁUGI SPÓŁKI I CZŁONKA ZARZĄDU.

W przypadkach najczęstszych, gdy nie złożono wniosku o upadłość spółki, konieczny może się okazać upływ 10 lat od chwili zaistnienia podstaw do ogłoszenia upadłości spółki, a więc jej daty niewypłacalności. Wtedy nie będzie konieczne powoływanie się na klauzulę słuszności / humanitarną, a sąd będzie badał jedynie ewentualną winę w doprowadzeniu do niewypłacalności spółki. Nierzadko jednak przeprowadzenie upadłości konsumenckiej jest utrudnione na skutek  i utraty dokumentacji.