Usługi prawne dla niewypłacalnych
osób fizycznych - konsumentów i przedsiębiorców
SPRAWDŹ SWOJĄ ZDOLNOŚĆ UPADŁOŚCIOWĄ
61 415 26 76


Telefon:
61 415 26 76

Napisz do nas Zostaw numer - zadzwonimy

Wniosek o upadłość przedsiębiorcy winien poprzedzać wniosek o upadłość konsumencką

Obowiązek złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy w terminie właściwym dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

WSZYSTKIE BŁĘDY PRZEDSIĘBIORCÓW NIEWYPŁACALNYCH.

Niestety stan niewypłacalności przedsiębiorcy indywidualnego w Polsce to przeważnie jedno pasmo błędnych decyzji bądź zaniechań. Nowa Upadłość Konsumencka 2015 oraz Nowa Upadłość 2016 powinna w tym zakresie wiele zmienić.

Standardowe postępowanie niewypłacalnego polskiego przedsiębiorcy to idealny obraz „nierzetelnego dłużnika” swoim działaniem krzywdzącego wierzycieli. Niewypłacalny przedsiębiorca nie rozumie, że niezawinione przyczyny jego niewypłacalności nie uprawniają go do działań, które będą krzywdzić jego wierzycieli.  Poniższe błędy w myśleniu i działania dłużnika znacząco utrudniają oddłużenie w upadłości konsumenckiej:

 • ignorowanie nadmiernego zadłużenia
 • brak wiedzy czym jest stan niewypłacalności i kiedy przedsiębiorca staje się niewypłacalny
 • rozdzielanie długów konsumenckich (prywatnych) od długów przedsiębiorcy (gospodarczych) i odmienne ich traktowanie,  podczas gdy każdy dług zaciągnięty przez osobę będącą przedsiębiorcą decyduje o jej wypłacalności bądź utracie płynności
 • ratują nierentowny biznes za wszelką cenę podejmując nieracjonalne decyzje przede wszystkim w zakresie finansowania dalszej działalności
 • brak zgłoszenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy
 • zaciągają nowe zobowiązania  będąc już w stanie niewypłacalności i w ten sposób pogłębiają stopień swojej niewypłacalności
 • kredytują swoją działalność poprzez niepłacenie składek ZUS, podatku VAT oraz dochodowego
 • spłacają wyłącznie kluczowych dla działalności kontrahentów (wybiórcze zaspokajanie wierzycieli)
 • zaciągają zobowiązania pod zabezpieczenie prywatnego majątku rodzinnego będącego najczęściej we wspólności majątkowej małżeńskiej
 • angażują najbliższych członków rodziny w działalność gospodarczą obarczając kolejne osoby ryzykiem niepowodzenia już  nierentownego przedsięwzięcia
 • dokonują oczywistych czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli (czynności fraudacyjne) poprzez usuwanie majątku spod egzekucji

 

Termin właściwy do złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy to 30 dni od daty niewypłacalności


Należy zacząć od tego, że przedsiębiorcami są zarówno spółki handlowe jak i osoby fizyczne. Prawo upadłościowe za przedsiębiorcę uznaje każdy podmiot wpisany do właściwego rejestru przedsiębiorców (CEiDG, KRS).

Mali i średni przedsiębiorcy nie składają wniosków o upadłość, albo ich wnioski są oddalane z uwagi na brak majątku dłużnika wystarczającego do pokrycia kosztów postępowania (tzw. ubóstwo masy). Skutkuje to tym, że pośród 700 ogłoszonych upadłości w roku 2014 jest bardzo niewiele osób fizycznych. Najczęściej są to duże podmioty gospodarcze. Dopiero Nowa Upadłość Konsumencka spowodowała zmianę w podejściu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do instytucji upadłości poprzez wyraźne wskazanie korzyści płynących z terminowego złożenia wniosku o upadłość w postaci możliwości oddłużenia.

 

ODRÓŻNIĆ UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY OD UPADŁOŚCI KONSUMENTA.

Zachowanie przedsiębiorcy niewypłacalnego ma istotne znaczenie dla możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej oraz oddłużenia. Gdy przedsiębiorca staje się niewypłacalny ma obowiązek ustawowy w terminie 14 dni złożyć wniosek o upadłość. Natomiast dla konsumenta złożenie wniosku o upadłość stanowi przywilej, z którego nie musi korzystać. Brak wywiązania się przedsiębiorcy z tego obowiązku jest główną przeszkodą w ogłoszeniu na późniejszym etapie upadłości konsumenckiej. Nie jest to jednak przeszkoda nieusuwalna. O wszystkich różnicach pomiędzy niewypłacalnością przedsiębiorcy a konsumenta czytaj TUTAJ.


PRZEDSIĘBIORCA NIEWYPŁACALNY JUŻ DZIŚ MOŻE UZYSKAĆ ODDŁUŻENIE W RAMACH UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORCY

Umożliwia to przepis art. 369 Prawa upadłościowego i naprawczego. Jednakże z uwagi na swój rygoryzm dotyczy to wyłącznie przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek o upadłość przedsiębiorcy w terminie właściwym, a ponadto posiadali majątek umożliwiający pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, a więc nie zachodziło tzw. ubóstwo masy. Nowa Upadłość 2016 od stycznia 2016 r. złagodzi ten rygoryzm warunków oddłużenia przedsiębiorcy.


PRZEDSIĘBIORCA STAJE SIĘ KONSUMENTEM W NASTĘPNYM DNIU PO WYKREŚLENIU Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW.

Wykreślenie z rejestru jest konieczne w każdym przypadku, gdy nie doszło do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.  Nie wystarczy zawieszenie działalności gospodarczej w rejestrze ani faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności. Zatem przez cały czas wpisu w rejestrze przedsiębiorców oraz okres 1 roku od wykreślenia sąd stosuje przepisy o upadłości przedsiębiorców.

 

Data niewypłacalności to moment, w którym dłużnik zalega z płatnością minimum dwóch wymagalnych zobowiązań pieniężnych wobec różnych wierzycieli, niezależnie od ich wysokości

 

ODDALENIE WNIOSKU O UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY, GDY BRAK MAJĄTKU NA KOSZTY POSTĘPOWANIA.

To przypadek tzw. ubóstwa masy. To najważniejsza różnica pomiędzy upadłością przedsiębiorcy i upadłością konsumencką. Gdy sąd oddali złożony wniosek o upadłość przedsiębiorcy  jest konieczne wykreślenie działalności gospodarczej z rejestru przedsiębiorców CEIDG, a następnie złożenie odrębnego wniosku o upadłość konsumencką. Były przedsiębiorca uzyskuje konsumencką zdolność upadłościową już następnego dnia po wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców. Z dniem 1 stycznia 2016 r. nie istnieje już konieczność upływu okresu 1 roku od chwili zamknięcia działalności gospodarczej. 

 

WNIOSEK O UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY MA KLUCZOWE ZNACZENIE DLA ODDŁUŻENIA W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ.

Zależy od tego, czy:

 • Wniosek o upadłość przedsiębiorcy złożony w terminie właściwym.
 • Wniosek o upadłość przedsiębiorcy był spóźniony.
 • Wniosek o upadłość przedsiębiorcy nie został złożony w ogóle.

Jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o upadłość przedsiębiorcy w terminie właściwym i jego wniosek został oddalony z uwagi na tzw. ubóstwo masy to ma otwartą drogę do oddłużenia w upadłości konsumenckiej po upływie 1 roku od chwili wykreślenia z rejestru przedsiębiorców. Jeżeli sąd ogłosił upadłość przedsiębiorcy to wtedy upadły może starać się o oddłużenie w ramach upadłości przedsiębiorcy.

W przypadku wniosku spóźnionego bądź niezłożonego w ogóle do ogłoszenia upadłości konsumenckiej konieczne jest powołanie się na klauzulę słuszności (czytaj więcej TUTAJ) bądź klauzulę humanitarną.  W przypadku, gdy wniosek o upadłość był spóźniony bądź nie został w ogóle złożony, a nie występują okoliczności pozwalające powołać się na żadną z powyższych klauzul, takiemu przedsiębiorcy pozostaje wyłącznie możliwość skorzystania z upadłości konsumenckiej po upływie 10 lat od chwili wystąpienia stanu niewypłacalności przedsiębiorcy bądź upadłość transgraniczna.

 

BARDZO STARE DŁUGI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Upływ terminu 10 lat od chwili wykreślenia działalności gospodarczej z rejestru przedsiębiorców (ustaje wtedy obowiązek ustawowy złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy) pozwala na ogłoszenie upadłości konsumenckiej niezależnie od tego, czy przedsiębiorca dopełnił  i w jakim stopniu obowiązków w zakresie złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy. Okoliczność ta przestaje mieć znaczenie z upływem tego terminu. Nie zachodzi zatem konieczność powoływania się na klauzulę słuszności ani klauzulę humanitarną.

 

Warto być rzetelnym dłużnikiem. To Twoja gwarancja oddłużenia.


PLAN DZIAŁANIA NIEWYPŁACALNEGO PRZEDSIĘBIORCY.

I. JEŻELI JEST SZANSA NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY W TERMINIE WŁAŚCIWYM

 • określić datę swojej niewypłacalności, która już wystąpiła bądź można przewidywać, że wystąpi w najbliższym czasie  
 • złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorcy
 • sąd oddali wniosek o upadłość na postawie tzw. ubóstwa masy 
 • wykreślić działalność gospodarczą z rejestru przedsiębiorców
 • złożyć wniosek o upadłość konsumencką 

 

II. JEŻELI PRZEDSIĘBIORCA NIE ZŁOŻYŁ WNIOSKU O UPADŁOŚĆ W OGÓLE / ZŁOŻYŁ  WNIOSEK SPÓŹNIONY

 • określić datę swojej niewypłacalności
 • wykreślić działalność gospodarczą z rejestru przedsiębiorców (jeżeli jeszcze tego nie zrobił)
 • złożyć wniosek o upadłość konsumencką z koniecznym przedstawieniem dowodów na okoliczności uzasadniające powołanie się na klauzulę słuszności bądź humanitarną.