BIK (Biuro Informacji Kredytowej)

Instytucja powołana do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji dotyczących historii kredytowej klientów banków i tzw. SKOK-ów, w szczególności informacji o złożonych wnioskach kredytowych, aktualnych lub spłaconych kredytach, zobowiązaniach na kartach kredytowych lub debetowych, limitach w koncie osobistym, wraz z informacją o terminowości ich spłat. 

BIK zapewnia dostęp do gromadzonych przez niego danych upoważnionym ustawowo podmiotom tj. sądy, Policja, prokuratura, komornicy. 

BIK udostępnia również dane bankom i SKOK-om współpracującym z BIK, a zatem tym,
które przekazują BIK informacje dotyczące swoich klientów, bez konieczności uzyskania zgody tych klientów. Inne instytucje finansowe spoza sektora finansowego mogą uzyskać dostęp do danych danej osoby zgromadzonych w BIK, jeśli wyrazi ona na to zgodę. 

Każda osoba zainteresowana może sprawdzić, jakie dane zgromadził BIK na jej temat, jednak zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nieodpłatnie ma taką możliwość wyłącznie raz na 6 miesięcy.

Weryfikacja wiarygodności płatniczej w BIK jest standardowym elementem procedury kredytowej w zdecydowanej większości polskich banków i SKOK-ów. W przypadku umów o kredyt zawieranych z konsumentami kredytodawca jest zobowiązany do dokonania oceny ryzyka kredytowego konsumenta, która dokonywana jest m.in. w oparciu o dane zgromadzone w BIK.

 

Weryfikacja wiarygodności płatniczej w BIK jest standardowym elementem procedury kredytowej w zdecydowanej większości polskich banków i SKOK-ów. W przypadku umów o kredyt zawieranych z konsumentami kredytodawca jest zobowiązany do dokonania oceny ryzyka kredytowego konsumenta, która dokonywana jest m.in. w oparciu o dane zgromadzone w BIK. 

BIK dostarcza wyłącznie informacje dotyczące historii kredytowej, a decyzję o pozytywnym rozpatrze Weryfikacja wiarygodności płatniczej w BIK jest standardowym elementem procedury kredytowej w zdecydowanej większości polskich banków i SKOK-ów. W przypadku umów  o kredyt zawieranych z konsumentami kredytodawca jest zobowiązany do dokonania oceny ryzyka kredytowego konsumenta, która dokonywana jest m.in. w oparciu o dane zgromadzone w BIK. 

niu np. wniosku kredytowego podejmują już samodzielnie banki i SKOK-i w oparciu o posiadane dane. 

BIK gromadzi zarówno informacje na temat negatywnej historii kredytowej (tj. np. opóźnienia w spłacie, prowadzonych postępowaniach windykacyjnych), ale również tej pozytywnej (np. spłacie zobowiązań w terminie). 

 

W przypadku osób fizycznych ich dane mogą być przechowywane aż do czasu całkowitego wywiązania się z ich zobowiązań, np. do całkowitej spłaty kredytu. Po tej dacie przetwarzanie tych danych przez BIK jest możliwe wyłącznie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody zainteresowanej osoby, którą to zgodę może w każdej chwili cofnąć. 

Od powyższej reguły istnieje jednak wyjątek – zgoda osoby fizycznej nie jest potrzebna, jeśli dana osoba fizyczna nie wywiązała się ze swego zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni, a dodatkowo upłynęło co najmniej 30 dni od daty poinformowania tej osoby przez bank lub SKOK o zamiarze przetwarzania jej danych bez jej zgody. Wówczas takie informacje BIK może przechowywać przez okres pięciu lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania.

Pełna nazwa BIK to Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. BIK został powołany przez banki i Związek Banków Polskich.