BIG (Biuro Informacji Gospodarczej)

Instytucja gromadząca, przechowująca i udostepniająca informacje na temat nierzetelnych dłużników - osób niewywiązujących się ze swych zobowiązań pieniężnych. 

BIG gromadzi i udostępnia informacje zarówno na temat osób fizycznych (prowadzących i nieprowadzących działalność gospodarczą), jak i osób prawnych. Są to głównie informacje o niezapłaconych fakturach czy też rachunkach. 

 BIG jest jednym ze źródeł weryfikacji przez wiele podmiotów np. operatorów telekomunikacyjnych, czy osoba, która chce z nimi zawrzeć umowę, jest wiarygodnym i rzetelnym kontrahentem, który będzie się wywiązywał się ze swoich zobowiązań. 

Dane dłużnika do BIG może przekazać tylko ten wierzyciel, który ma zawartą z BIG odpowiednią umową o udostępnianie informacji gospodarczych. 

Dłużnik może zostać wpisany do ewidencji BIG zasadniczo wtedy, gdy:

 • łączna kwota zobowiązań dłużnika wobec wierzyciela wynosi:
 • w przypadku dłużnika - konsumenta - co najmniej 200 zł;
 • w przypadku dłużnika niebędącego osobą fizyczną – co najmniej 500 zł;
 • dłużnik opóźnia się z ich zapłatą co najmniej 60 dni;
 • dłużnik otrzymał wezwanie do zapłaty (listem poleconym albo do rąk własnych) zawierające ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do BIK z podaniem firmy i adresu siedziby tego BIG, a od daty jego doręczenia dłużnikowi upłynął co najmniej miesiąc.  

Wierzyciele do BIG oprócz danych pozwalających na identyfikację dłużnika przekazują informacje dotyczące zaległej płatności, w tym m.in. kwoty zaległości, daty powstania zaległości, informacji o kwestionowaniu przez dłużnika istnienia całości lub części zobowiązania. 

BIG udostępnia gromadzone przez niego informacje na wniosek, co do zasady za opłatą.

W przypadku przedsiębiorców (osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) BIG jest uprawnione do udostępnienia danych każdemu podmiotowi, który się o to zwraca.

Dane konsumentów BIG może przekazać jedynie określonym podmiotom tj.: 

 • określonym wyraźnie przez ustawodawcę instytucjom lub organom, głównie państwowym, np. sądom, komornikom, naczelnikom urzędów skarbowych, 
 • wierzycielom, którzy zawarli z BIG stosowną umowę o udostępnianie informacji gospodarczych, 
 • Biurze Informacji Kredytowej lub innym instytucjom posiadającym dane dotyczące wiarygodności płatniczej z terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w celu realizacji otrzymanych przez nie wniosków o udzielenie informacji.

Podmiot, który zawarł z BIG umowę o ujawnianie informacji gospodarczych, może wystąpić do BIG o ujawnienie informacji o zobowiązaniach dłużnika będącego konsumentem, jeżeli posiada jego upoważnienie do tego. Takie upoważnienie jest ważne trzydzieści dni od daty jego udzielenia. 

Każda osoba zainteresowana ma prawo dostępu do jej danych zgromadzonych przez BIG, jak również może uzyskać informacje, czy kierowano do BIG zapytania dotyczące jej osoby (z wyjątkiem zapytań od upoważnionych organów państwowych).  Dostęp do tych informacji lub zapytań dla konsumentów raz na 6 miesięcy jest bezpłatny. W innych przypadkach konieczne jest wniesienie stosownej opłaty.

Wierzyciel jest zobowiązany zwrócić się do BIG o aktualizację danych w przypadku całkowitego lub częściowego wykonania zobowiązania przez dłużnika albo jego wygaśnięcia, a o usunięcie danych – w przypadku stwierdzenia faktu nieistnienia zobowiązania. Powinno to nastąpić w terminie 14 dni od daty powzięcia wiedzy o tych zdarzeniach przez wierzyciela.

BIG jest zobowiązane usunąć gromadzone informacje w zakresie zobowiązań pieniężnych:

 • na wniosek wierzyciela, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku;
 • przed zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej przez BIG;
 • przekazane przez wierzyciela, z którym wygasła albo została rozwiązana umowa o udostepnienie informacji zawarta z BIG;
 • przekazane przez wierzyciela, który po ich przekazaniu do BIG został wykreślony z właściwego rejestru albo ewidencji lub trwale zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej;
 • na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowiązania;
 • na podstawie uzasadnionej informacji o wygaśnięciu zobowiązania, jeżeli dane dotyczą dłużnika będącego konsumentem;
 • po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela.

Biura Informacji Gospodarczej prowadzą działalność na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Są to podmioty prywatne, nad którymi organy władzy państwowej sprawują nadzór. 

Na dzień 13.12.2013 roku funkcjonują w Polsce cztery BIG:

 1. Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
 2. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie;
 3. Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
 4. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.